LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


MESURES PER A LA CONCILIACIÓ LABORAL: ADAPTACIÓ D’HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA AMB MOTIU DE LES MESURES PER A LA CONTENCIÓ DEL COVID-19 by joventut
Abril 8, 2020, 10:05 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral, Treball

 

El Reial Decret Llei 8/2020, pel qual s’aproven, entre altres qüestions, mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVI-19, amplia el dret de les persones treballadores per compte d’altri a sol·licitar l’adaptació del seu horari de treball i jornada si acrediten deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte a qualsevol altre familiars, i fins al segon grau de parentiu de la persona treballadora.(fills/es, avis/es, nets/es sense límit d’edat)

Es preveuen dues possibilitats:

 • Adaptació d’horari:

El Decret exemplifica algunes situacions per explicar com es pot fer l’adaptació del l’horari indicant que Pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació del treball, incloent la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible en l’empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures contemplades en la present norma, que es limita al període excepcional de durada del COVID-19”

 • Reducció de jornada

Pel que fa a la reducció de jornada, la norma estableix la possibilitat de reduir fins i tot el 100% de la jornada i la possibilitat que es puguin acollir a aquesta reducció extraordinàries aquelles treballadores que ja estiguin gaudint d’una reducció de jornada ordinària.

No obstant això, es tracta d’una reducció de jornada pròpiament dita, de manera que el salari es reduirà en proporció a la reducció de la jornada.

Com també passa amb la reducció de jornada prevista a l’article 37 de l’Estatut dels Treballador, durant el temps de reducció de la jornada, la base reguladora per a la percepció futura prestacions per atur i de la Seguretat Social (per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència de prestacions per maternitat i paternitat) no es veurà afectada i computarà com si el treballador/a hagués cotitzat pel 100% de la jornada.

Forma d’exercir el dret:

Tant l’exercici del dret de modificació de la jornada o de reducció, s’haurà de formular per escrit al menys 24 hores abans de poder gaudir-ho i s’ha de rebre resposta de forma immediata.

En principi es planteja com una prerrogativa de la persona treballadora i per tant, que l’empresa haurà de concedir sempre que la situació familiar que s’al·legui sigui justificada, raonable i proporcionada en relació amb la situació de l’empresa. En cas de negativa de l’empresa i si fos impossible el pacte, només podrà acudir-se al jutjat per a sol·licitar l’empara del dret.

La qual cosa significa, que encara que és prerrogativa de la persona treballadora l’empresa sempre podrà negar-se si considera que no es donen aquestes condicions de justificació, raonabilitat o proporcionalitat de la petició.

En cas de dubtes, podeu contactar amb l’Assessoria Jurídica-Laboral del Servei d’Informació Juvenil El Punt a través del nostre correu electrònic elpunt@santboi.catEXPEDIENT DE REGULACIÓ DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’OCUPACIÓ (ERTO) I LES MESURES PER A LA CONTENCIÓ DEL COVID-19 by joventut
Abril 7, 2020, 1:30 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral, Treball

 

 

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 conté un seguit de mesures econòmiques i socials que volen garantir la sostenibilitat en ambdós àmbits de les persones i les empreses afectades pel virus.

Dins d’aquestes mesures, s’ha aprovat un sistema per agilitzar la tramitació dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) derivats de força major, és a dir, que es presentin com a conseqüència directa de les mesures adaptades per la declaració de l’estat d’alarma per a la contenció de la pandèmia del COVID-19.

Si la nostra empresa inicia un ERTO per aquestes circumstàncies ens ho ha de comunicar. La comunicació de l’inici del ERTO no significa la suspensió automàtica de la prestació laboral llevat del cas que l’empresa ens indiqui el contrari.

Comunicat l’inici de L’ERTO als/les treballadors/es afectats/des, l’empresa ha de presentar la sol·licitud oportuna davant l’autoritat laboral

L’ERTO no serà efectiu fins a la resolució administrativa aprovant-lo. Aquesta resolució ha de donar-se dins dels cincs dies posteriors a la presentació de la sol·licitud. Passats el cincs dies sense obtenir resposta expressa l’ERTO s’entendrà aprovat per silenci positiu. Aquesta resolució es comunicarà a la plantilla per part de l’empresa.

Si l’empresa, una vegada feta la tramitació, ens comunica l’aprovació del ERTO passarem a cobrar directament una prestació d’atur, des de la data d’aprovació de l’expedient i fins a la data de finalització de la suspensió del nostre contracte de treball.

 • Prestació d’atur

La sol·licitud de prestació d’atur es tramitarà directament per l’empresa sense necessitat de cap tràmit pel treballador/a

Si l’ERTO queda subjecte a les condicions aprovades pel RDL 8/2020 la prestació per desocupació, es percebrà  en tots el casos, independentment  de que  es disposi o no del període mínim de cotització exigit per al cobrament de prestació d’atur.

Aquesta prestació d’atur, que com s’ha dit, es percebrà durant el temps que duri la suspensió temporal del contracte i  no serà descomptada de les cotitzacions a efecte de futures prestacions de desocupació.

L’import a rebre es correspondrà amb el 70% de la base reguladora que la conformarà la mitjana de  suma de les nostres bases de cotitzacions per contingències comuns dels últims 6 mesos o dels mesos treballats si han resultat menys de sis. Aquesta quantia es reduirà al  50%  de la base reguladora partir del día 181.

Durant el temps de suspensió del contracte, continuem d’alta en l’empresa i cotitzem.

 • El procediment  és diferent si treballo per una pyme o un autònom?

La tramitació de L’ERTO per força major és la mateixa independent del número de treballador/es afectats, la plantilla i la forma jurídica de l’empresa. La diferència es troba en els beneficis a obtenir per l’empresa. Les empreses de menys de 50 treballadors quedaran exemptes del pagament de les aportacions empresarials a la Seguretat social dels treballadors afectats i en cas  d’empreses de 50 treballadors o més, l’exoneració del pagament de quotes és del 75% d’aquesta aportació empresarial. La quota dels treballadors/es no té cap exempció durant aquests períodes de suspensió dels contractes de treball per força major.

En cas de dubtes, podeu contactar amb l’Assessoria Jurídica-Laboral per a joves del Servei d’Informació Juvenil El Punt a través del nostre correu electrònic elpunt@santboi.catCom demanar la prestació o subsidi d’atur davant les mesures de confinament per fer front a la pandèmia del Covid-19 by joventut
Abril 6, 2020, 9:50 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral, Treball

Amb motiu de la aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, no es reben sol·licituds presencials a les oficines públiques per activar prestacions o fer demanda d’ocupació.

 • Amb certificat o clau electrònica:

Per demanar  o  reactivar les prestacions d’atur, subsidis,  renda activa d’inserció, etc. al SEPE,  és possible formular la sol·licitud des de la pàgina web d’aquest organisme si es disposa de certificat electrònic o clau electrònica. https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A

En aquest cas, s’haurà de trucar abans de  fer la sol·licitud de prestació o la seva reactivació a les oficines Oficines de Treball de la Generalitat per poder donar-se d’alta com a demandants d’ocupació. En el cas de Sant Boi el telèfon de l’Oficina és 936522011 i el correu electrònic per més información otg_santboi.soc@gencat.cat

 • Sense certificat ni clau electrònica:

En cas de no disposar de cap instrument d’identificació electrònica admès, es podrà fer des del formulari de  PRE-SOLICITUD de la prestació que no necessita de certificat electrònic ni clau electrònica . https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1

Aquest formulari de PRE-SOLICITUD no suposa una sol·licitud definitiva però permet anticipar la recollida de dades per a agilitzar la tramitació de la sol licitud.

 • Pròrroga de la sol·licitud

En cas de ser preceptor d’una prestació o subsidi, durant el temps de vigència  de les mesures extraordinàries enfront el COVID-19,  la demanda d’ocupació seguirà activa sense necessitat de demanar la seva renovació. A més, en cas que s’estigui rebent un subsidi prorrogable, no és necessari demanar-la ja que seran automàticament prorrogat.

 • Treballadors/es afectats/des per un ERTO

En  cas de suspensió del contracte per aprovació d’una ERTO a la nostra empresa no haurem de fer cap tipus de sol·licitud per demanar la prestació d’atur. Serà l’empresa la encarregada de fer-ho.

 • Suspensió dels terminis

En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que el termini de  15 dies – des de l’extinció del contracte i finalització del període de vacances-, per poder demanar la prestació d’atur ha quedat suspès durant el temps que duri el període excepcional per la qual cosa no es penalitzaran les sol·licituds presentades fora de plaç.

En cas de dubtes, podeu contactar amb l’Assessoria Jurídica-Laboral del Servei d’Informació Juvenil El Punt a través del nostre correu electrònic elpunt@santboi.cat

 MOU-TE (PER CASA) by joventut
Abril 1, 2020, 4:45 pm
Filed under: Beques per a joves, Mobilitat Internacional, Treball, Voluntariat

L’assessoria de mobilitat internacional per a joves del Servei d’Informació Juvenil El Punt segueix teletreballant i continua cercant oportunitats per fomentar les experiències de mobilitat entre la població jove.

Recorda que també manté els assessoraments personalitzats a distància: envia la teva consulta a elpunt@santboi.cat i et respondrem.

Us fem arribar el butlletí mensual ‘Mou-te’ (aquest cop, des de casa..!).

Aquest període de confinament pot ser una bona ocasió per a que puguis valorar fer algun voluntariat, pràctiques i optar a beques en diferents àmbits. Mira’t amb calma les opcions existents i planifica experiències per quan aquesta crisi hagi passat.QUÈ FER EN CAS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTES AMB MOTIU DE LES MESURES PER A LA CONTENCIÓ DEL COVID-19? by joventut
Abril 1, 2020, 1:09 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral, Treball

Des de la declaració de l’estat d’alarma pel qual es va establir, entre altres mesures, el confinament i tancament d’activitats comercials no essencials, està sent una pràctica estesa l’extinció dels contractes, especialment dels contractes temporals.

El Reial Decret Llei 8/2020, pel qual s’aproven, entre altres qüestions, mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, estableix mesures en cas de suspensió temporal dels contractes a través del anomenat ERTO del que parlarem més endavant.

Però, la norma no estableix cap mesura excepcional en cas d’extinció del contracte de treball amb motiu d’aquesta situació. Per tant, en cas que algun/na treballador/a vegi extingit el seu contracte, caldrà estar a la normativa general d’extinció dels contractes i a les prestacions generals ja existents en cas de desocupació.

És a dir, es tindrà dret a prestació d’atur només si els períodes de cotització anteriors a l’extinció del contracte són superiors a un any, o si tenim una prestació d’atur suspesa pendent d’esgotar. Les cotització al règim assimilat de servei domèstic no donen lloc a dret prestació d’atur perquè no cotitzen per aquesta contingència.

En cas que el període de cotització computable sigui inferior a l’any, es podrà optar a un subsidi d’atur si es té familiars a càrrec o altres situacions especialment protegides.

La resta de situacions no donaran lloc a prestacions per part dels serveis públics d’ocupació i només podran donar lloc a prestacions assistencials segons sigui la situació econòmica de la unitat familiar. En aquest cas, manca o limitació d’ingressos de la unitat familiar sense dret a cap prestació contributiva haurem de dirigir-nos als serveis socials per ampliar la informació.

 • Llavors…. Què puc fer si la meva empresa m’envia a casa sense comunicar-me la meva situació laboral?

Aquests dies ens trobem que és una pràctica molt estesa enviar als/a les treballadors/es a casa sense informar sobre la continuïtat o no del seu contracte. I això afecta especialment a la població jove.

Si això passa, és necessari enviar una comunicació a l’empresa per escrit en la qual el/la treballador/a es posi a la disposició de l’empresa per a prestar els serveis que se li encomanen i sol·liciti l’aclariment de la seva situació laboral.

Si l’empresa confirma el cessament sense cap justificació o directament trobo que l’empresa m’ha donat de baixa en la Seguretat Social, sense cap comunicació, i en vigència del meu contracte de treball, caldrà procedir a reclamar la improcedència de l’acomiadament.

Si a més l’empresa no em facilita, directament o a través del SEPE, el certificat d’empresa necessari per tramitar la prestació d’atur haurà de presentar-se una denúncia per aquest fet a la Inspecció de Treball
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/FORMULARIOS/index.html

El termini per a reclamar la improcedència de l’acomiadament és de 20 dies hàbils. I el termini per reclamar quantitats és d’un any. El termini de 20 dies és un termini de caducitat i això vol dir que una vegada hagin transcorregut els 20 dies hem perdut el dret a reclamar per aquest concepte.

Si en vigència de les mesures de confinament tenim dificultats per accedir a serveis públics o privats que ens ajudin a fer la reclamació, hem de tenir em compte que el còmput d’aquest termini troba suspès i per tant els 20 dies no es començaran a comptar fins a la finalització de les mesures excepcionals.

En el cas en què ens notifiquin la no renovació del contracte o l’extinció per finalització d’aquest, tindrem dret a una indemnització de 12 dies per any treballat (o el temps proporcional en els períodes inferiors a l’any), tret que es tracti d’un contracte d’interinatge i la causa d’extinció sigui la incorporació de la persona a la qual es substitueix.

L’extinció en període de prova, no obstant això, no dóna lloc a cap mena d’indemnització.

Teniu més dubtes? podeu contactar amb l’Assessoria Jurídica-laboral del Servei d’Informació Juvenil El Punt a través del nostre correu electrònic elpunt@santboi.catCURSOS PER A JOVES: MONITOR/A D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL by joventut
febrer 17, 2020, 11:52 am
Filed under: Activitats formatives, Participació, Treball

Si ets major de 18 anys, i t’agradaria treballar i intervenir com a monitor/a en espais de lleure educatiu (esplais, casals i colònies d’estiu, menjadors escolars, activitats extraescolars, ludoteques, etc.) aprofita aquesta oportunitat.

La Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat t’ofereix la possibilitat de realitzar la formació del Curs de Monitor/a de Lleure infantil i juvenil, reconegut per la Direcció General de la Generalitat de Catalunya.

Un cop superat el procés formatiu (part teòrica i pràctica) s’obté el títol oficial que et permetrà treballar de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i juvenil.

Per poder inscriure’t has de tenir entre 18 (complerts el primer dia de curs) i 35 anys.

Dates: del 18 de març al 22 de maig de 2020

Horari: dimecres, dijous i divendres de 16 a 20 h

Durada: 125 h teòriques (100 h presencials, 25 h on line) i 160 h pràctiques

Modalitat: presencial, a Can Massallera

Impartit per: Escola Efa / www.escolaefa.cat

Aquest curs és gratuït per les persones joves de Sant Boi que tinguin el CARNET SB JOVE activat. Les persones entre 31 i 35 anys, consulteu preus públics.

LES INSCRIPCIONS ESTARAN OBERTES A PARTIR DEL 2 DE MARÇ! Consulta tota l’oferta dels Cursos per a Joves. La Formació t’obre portes.

Si vols més informació i/o inscriure’t, vine a El Punt, a la Factoria Jove de Can Massallera, carrer Mallorca, 30. Tel. 93 652 98 43 / whatsapp 673 036 495PUC MÉS : CREU-T’HO! by joventut
Desembre 18, 2019, 12:21 pm
Filed under: Activitats formatives, Informació, Participació, Treball

El Puc Més és un projecte que es planteja com un servei orientador, formatiu i d’acompanyament socioeducatiu per a joves entre 16 i 24 anys.

Si tens més de 16 anys, no saps què seguir estudiant o busques feina, has abandonat els estudis i t’agradaria readreçar-los,… vine al Puc Més! T’acompanyarem tant a nivell individual com a través d’activitats grupals, en el aquest camí personal.

Posa’t en contacte amb nosaltres i al mes de gener començarem a treballar junt@s. Creu-t’ho: Puc Més!

Envia un mail a pucmes@gmail.com o truca a El Punt al 93 652 98 43  IG: @pucmessbSI BUSQUES FEINA, PUJA A L’ESKALA! by joventut
Desembre 18, 2019, 12:09 pm
Filed under: Informació, Treball

Al mes de gener, el projecte Eskala tornarà amb forces renovades per acompanyar i assessorar a tots i totes les joves que esteu en procés de buscar feina i us aniria bé un acompanyament en aquest viatge.

Si tens entre 18 i 30 anys, ets de Sant Boi i voldries saber com l’Eskala et pot ajudar a trobar feina, vine a una de les dues sessions informatives programades a La Factoria Jove de Can Massallera:

 • Dilluns 20/01/20 a les 18h
 • Dijous 23/01/20 a les 12 h

Confirma la teva assistència!CONVOCATÒRIA DE 17 PLACES D’ADMINISTRATIU/VA LOCAL by joventut
Novembre 11, 2019, 11:12 am
Filed under: Informació, Treball

 

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobrega ha obert un procés de selecció, a través de concurs-oposició, de 17 places d’administratius/ives.

Els requisits principals que cal complir són:

 • Tenir més de 16 anys
 • Estudis de Formació Professional II, BUP, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Nivell C1 en llengua catalana de la Secretaria de Política lingüística o equivalent

Com s’han de presentar les sol·licituds?

S’ha de fer telemàticament a través del web de l’Ajuntament www.santboi.cat, accedint a l’apartat de tràmits, subapartat ‘Oferta pública d’Ocupació’.  Aquí teniu l’enllaç directe 

Consulta les Bases de la convocatòria.

La presentació de sol·licituds finalitzarà el 4 de desembre!Taller per a joves: Treballar temporalment a l’estranger i com fer un CV per Europa by joventut
Octubre 25, 2019, 9:54 am
Filed under: Informació, Mobilitat Internacional, Treball

T’has plantejat tenir una experiència laboral a l’estranger? Per obtenir experiència, millorar l’idioma, adquirir habilitats, etc.

Des de l’Assessoria de Mobilitat Internacional per a joves del Servei d’Informació Juvenil El Punt, s’ofereix un taller dinàmic sobre treballar o fer pràctiques arreu d’Europa de manera temporal, explicant les diferents oportunitats de treball i pràctiques a Europa, com ara feines a canvi d’allotjament, el Cos Europeu de Solidaritat, au-pair, portals internacionals de recerca de feina, etc.

També s’explicarà com s’han d’emplenar les diferents caselles del CV Europass, CV reconegut per empreses i organitzacions a nivell europeu.

A qui va dirigit? Joves d’entre 17 i 30 anys.

Quan? Dimarts 19 de novembre de 2019, de 18 a 19.30 h

On? Al Servei d’Informació Juvenil El Punt. La Factoria Jove de Can Massallera. Carrer Mallorca, 30

Taller gratuït però amb places limitades. Es convenient que confirmis la teva assistència al taller prèviament a elpunt@santboi.cat, al telèfon 936529843 o per whastapp 673036495
%d bloggers like this: