LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


SITUACIÓ ACTUAL DELS ERTO i PRESTACIÓ D’ATUR by joventut
Octubre 8, 2020, 11:01 am
Filed under: Jurídica - Laboral, Treball

El Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, ha declarat la pròrroga automàtica dels ERTO  iniciats a partir de les mesures adoptades durant la declaració del estat d’alarma pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

Aquesta pròrroga, en principi, finalitzarà el 31 de gener de 2021.

 • Les empreses hauran de manifestar abans del 20 d’octubre la seva voluntat de continuar en aquesta situació d’ERTO i notificar al SEPE novament els i les treballadores que queden afectats o desafectats del l’ERTO.
 • Es garanteix la percepció del 70% de la base reguladora a nivell de prestació ( amb el límit del màxim legal) fins al 31/01/2021 independentment de què el o la treballador/a porti més de 180 dies en situació d’atur per ERTO per força major.
 • La prestació d’atur en aquest tipus d’ERTO, es percebrà (llevat el cas que l’empresa cridi al treballador/a a la reincorporació abans) fins al 31/01/2021, independentment del temps cotització prèvia que tingui la persona afectada.
 • Els períodes de prestació d’atur que es rebin com a conseqüència d’aquest tipus d’ERTO des de L 30/09/2021 computen com a temps consumit d’atur per a les prestacions futures. No es considerarà com a temps consumit en cas que el o la treballador/a es trobi novament en una situació d’atur abans de l’1 de gener de 2022 per qualsevol d’aquestes situacions:
 1. *La finalització d’un contracte temporal
 2. *Un acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
 3. *Un acomiadament que sigui declarat improcedent
 • Els períodes de prestació d’atur no computaran com a tems consumits si es tracta d’un ERTO declarat com a conseqüència del tancament d’activitats per l’adopció de noves mesures de restricció o contenció sanitària adoptades a partir de l’1 d’octubre de 2020.
 • La protecció del manteniment de l’ocupació i per tant el Compromís de salvaguarda dels contractes durant els 6 mesos següents a la finalització de L’ERTO continua vigent.


PROGRAMA ONCAMPUS 2020 PER A JOVES EMPRENEDORS/ES by joventut
Octubre 6, 2020, 9:54 am
Filed under: Activitats formatives, Informació, Joves creadors/es, Participació, Treball

El programa OnCampus preten fomentar la cultura emprenedora i donar resposta a les necessitats de l’emprenedoria científica a llarg termini, aspirant a facilitar el canvi cultural a les entitats de tots els territoris de Catalunya.

Què heu de saber?

 • Se seleccionaran fins a un màxim de vuit  projectes tecnològics per cadascuna de les quatre zones representats (Barcelona, Tarragona Lleida i Girona). Per tant, en total hi podran participar fins a un màxim de 32 equips.
 • Dirigit a estudiants de grau, màster, MBA i investigadors/es (pre-docs i post-docs) vinculats/des a grups de recerca.
 • Els projectes que resultin seleccionats participaran en l’edició OnCampus LLP 2020 on podran gaudir de les diverses activitats formatives i serveis en l’àmbit de l’emprenedoria de manera gratuïta.

Dates importants:

 • Call for Projects: del 10 de setembre al 12 d’octubre. 
 • Selecció i notificació dels projecte escollit: del 13 d’octubre al 25 d’octubre.  
 • Programa OnCampus 2020 (7 setmanes): del 26 d’octubre al 11 de desembre.

Per obtenir més informació sobre el programa podeu:AGENTS DE SALUT TAMBÉ A LA TARDOR by joventut
Setembre 23, 2020, 2:05 pm
Filed under: Informació, Oci, Salut, Treball

Durant la tardor, no abaixem la guàrdia davant la COVID19!

L’equip jove de salut continuarà amb tasques informatives i sensibilitzadores sobre prevenció i promoció de la salut entre les persones joves del municipi, tal i com ho ha estat fent durant aquest estiu.

Podreu trobar a un total de 10 agents pels carrers dels diferents barris entre les 17 i les 23 hores tots els dies de la setmana, als que s’hi afegirà un reforç de 4 agents més durant els caps de setmana, conformant un equip total de 14 persones a la vostra disposició!

La seva acollida per part de la ciutadania durant l’estiu ha estat molt exitosa: bona feina. Continuem endavant!!!ES BUSQUEN 9 PROFESSORS/ES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PEL PROJECTE ‘SUPORT A L’ESTUDI, TU POTS’ by joventut
Setembre 9, 2020, 9:04 am
Filed under: Informació, Treball

Es busquen 5 graduats/des universitaris/es en especialitats de Ciències i 4 en especialitats d’Humanitats per fer treballar en el projecte ‘Suport a l’estudi, tu pots’.

Requisits generals:

 • Tenir 18 anys complerts.
 • Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya.
 • Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya en situaciód’atur, o bé estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de Sant Boi de Llobregat.
 • Estar en possessió de la titulació adient per la vacant a la que desitgin accedir.
 • Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent.

Requisits específics:

Altres requisits que es valoraran són:
· Coneixements similars en l’àmbit o servei on s’ubica la vacant.
· Altra formació vinculada a la cartera de serveis de l’Ajuntament.
· Usuari/ia avançat/ada d’eines 2.0
· Coneixements d’anglès
· Estar en possessió del CAP o Màster de Formació del Professorat
· Estar empadronat/da a Sant Boi de Llobregat, amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de tràmits de l’ajuntament:

Per finalitzar el tràmit online caldrà adjuntar còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol requerit, còpia del certificat del nivell C de català, informe de vida laboral i documentació acreditativa en situació d’atur.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 9 al 18 de setembre, ambdós inclosos.

Consulta els requisits, les condicions i la documentació a aportar: http://scur.cat/50LJ6YAgents de salut per fer front a la Covid19 by joventut
Juliol 30, 2020, 9:49 am
Filed under: Informació, Salut, Treball

 

14 joves de Sant Boi han estat contractats/des per l’Ajuntament de Sant Boi durant els mesos d’agost i setembre com a Agents Joves de Salut, amb l’objectiu principal de responsabilitzar individual i grupalment als i a les joves davant la COVID19.

Aquest equip Jove de Salut  treballarà a tots els barris de la ciutat per donar a conèixer entre la població juvenil les mesures de protecció davant la COVID-19 i fer tasques de conscienciació sobre la importància de la responsabilitat individual i col·lectiva envers la salut.

L’equip Jove de Salut està format per joves amb formació i sensibilització envers la salut. Podràs trobar-los/les per parelles durant les properes setmanes identificats/des amb una samarreta negra. Estaran a tots i cadascun dels barris de Sant Boi, prioritzant els espais d’oci, les terrasses de bars i restaurants i els punts de trobada habituals entre joves.Consells per triar els teus estudis by joventut
Juliol 28, 2020, 12:39 pm
Filed under: Estudis, Informació, Treball

El coneixement que tenim de nosaltres mateixos/es és força important a l’hora de decidir-nos per seguir uns estudis o uns altres. Tenir clars els nostres interessos i saber aprofitar el propi talent resulta clau en la tria dels estudis postobligatoris que ampliaran la nostra formació i ens facilitaran l’accés al món professional.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ofereix una sèrie d’orientacions pels i per les joves amb l’objectiu de facilitar la tria en l’àmbit educatiu i que aquesta sigui el més encertada i profitosa possible.

Per determinar capacitats, competències, aptituds i interessos disposes d’algunes eines i recursos, com ara els qüestionaris d’autoconeixement, que t’ajudaran a coneixer-te millor. En aquest sentit, trobaràs diferents tests disponibles i es recomana fer-ne més d’un per poder comparar els resultats i afinar al màxim el teu perfil personal.

A continuació, es presenta un cercador d’estudis amb totes les opcions formatives que ofereix el sistema educatiu. Aquí pots dissenyar el teu itinerari acadèmic (graus, cicles formatius, etc.) i consultar la informació necessària per accedir-hi (requisits, tràmits, terminis), així com els centres on cursar els ensenyaments triats.

Finalment, es dóna informació sobre el món laboral. El coneixement de les possibles sortides professionals relacionades amb els diferents estudis t’ajudarà a escollir la formació adequada.

Quanta més informació tinguis sobre la professió que vols exercir, molt millor!AUTOOCUPACIÓ, II PART. QUINS TRÀMITS REQUEREIX MUNTAR UNA EMPRESA? by joventut
Juliol 7, 2020, 9:37 am
Filed under: Jurídica - Laboral, Treball

Fa uns dies vam dir que per posar en marxa una empresa o activitat era necessari determinar la forma social per a l’inici de l’activitat

Una vegada seleccionada la forma social que resulta més adient per les necessitats i tipologia de l’activitat és necessari determinar el tràmits necessaris per iniciar l’activitat.

Una vegada la forma social de l’activitat – si s’inicia a través d’una societat- es troba constituida caldrà fer:

 1. TRÀMITS A HISENDA
 • Declaració censal 036/037:

El primer tràmit es fa a l’Agència Tributària i serveix perquè aquest organisme conegui que l’empresa s’ha constituït, quin tipus d’empresa és i quines obligacions fiscals tindrà en el seu exercici;

El model 037 és una versió simplificada del model 036 i és el que s’utilitza per al inici d’activitat d’autòmoms/es i professionals.

 • Declaració d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE):

L’impost sobre activitats econòmiques (IAE) és un tribut que grava l’exercici de les activitats empresarials, professionals o artístiques. Els autònoms/es, professionals i altres persones físicas es troben exentes del pagament de l’IAE i les societat hauran d’abonar-lo si la xifra de negocis és superior a 1 milió d’euros. Si no és el cas no és necessari emplenar el model 840 de la declaración de l’impost.

 1. TRÀMITS A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Els tràmits davant la Tresoreria General de la Seguretat Social tenen a veure amb la inscripció de l’empresa i l’alta dels treballadors/es per compte aliè o per compte propi en els diferents règims de la Seguretat Social per poder tenir establertes quines són les obligacions i els drets de l’empresa i de les persones que hi treballen.

Aquests tràmits s’han de realitzar abans de l’inici de l’activitat i si no es produeix aquesta tramitació, l’empresa incorre en responsabilitats davant la Seguretat Social.

 • Alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social.

És obligatòria per a empresaris/ies individuals; per administradors/es de societats mercantil i per socis/ies de societats col·lectives o societats civils professionals.

 •  Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social.

La inscripció de l’empresa en la Seguretat Social és obligatòria per a qualsevol empresari/a que hagi de fer contractacions. Aquesta inscripció és prèvia a poder fer la contractació de qualsevol treballador/a. En cas de que no es tinguin treballadors/es es podrà fer més endavant.

 1. TRÀMITS A L’AJUNTAMENT

En cas que es tracti d’una activitat que es realitza en un local o instal·lacions determinades haurà de consultar a l’Ajuntament els requisits de la llicència per a l’inici de l’activitat

 • Llicència d’activitats i instal·lacions

La llicència d’activitats i instal·lacions acredita que les instal·lacions de l’empresa compleixen la normativa urbanística vigent i, si s’escau, els reglaments tècnics que puguin ser d’aplicació.

Les llicències per activitats i instal·lacions considerades innòcues ( que no produeixen molèsties) només necessitaran la comunicació a l’ajuntament que normalment haurà d’anar acompanyada del plànol del local i les instal·lacions.

El tràmit de la llicència d’activitats i instal·lacions qualificades si que resulta més complexes i necessitarà un Projecte de les instal·lacions signat per un tècnic i visat pel col·legi professional corresponent que n’inclogui els plànols, el pressupost i la memòria.

A més de contactar amb l’Assessoria Jurídica-laboral per a joves del SIJ El Punt enviant una consulta a elpunt@santboi.cat , també podreu trobar més informació sobre aquesta qüestió a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i Comerç del nostre Ajuntament:

https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-VistaWebTramits-BASE?ReadForm&Clau=tramits&Idioma=ca&Ordre=09&Nivell=1&Seu=SPràctiques al Parlament Europeu amb les beques Robert Schuman by joventut
Juny 10, 2020, 5:00 pm
Filed under: Beques per a joves, Mobilitat Internacional, Treball

El Parlament Europeu ha obert la convocatòria de beques Robert Schuman adreçades a periodistes, advocats/ades, economistes, traductors/es o persones expertes en noves tecnologies per a realitzar unes pràctiques de 5 mesos en l’activitat que es porta a terme diàriament en aquesta institució europea.

Per participar cal complir els següents requisits:
– Ser ciutadà/ana de la Unió Europea.
– Tenir més de 18 anys.
– S’haurà de tenir un títol universitari.
– S’haurà de tenir un coneixement alt d’una de les llengües oficials de la Unió Europea, a part d’un bon nivell d’una altra.

Si la situació actual pel COVID-10 ho permet, les persones seleccionades treballaran a Brussel·les o Luxemburg entre l’1 d’octubre de 2020 i el 18 de febrer de 2021, rebent una assignació econòmica de 1.313,37€ mensuals, i amb la possibilitat de rebre una quantitat de 250€ per les despeses de transport.

El termini per presentar la sol·licitud a través del portal de pràctiques del Parlament Europeu és el 30 de juny de 2020.
Per conèixer més detalls, consulta el següent enllaç: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships

Tens alguna consulta per fer a l’assessoria de mobilitat internacional? escriu a elpunt@santboi.cat i resoldrem els teus dubtes.AUTOOCUPACIÓ: LA FORMA JURÍDICA (1) by joventut
Juny 4, 2020, 8:54 am
Filed under: Jurídica - Laboral, Treball

El trànsit a la ‘nova normalitat’ també ha generat tota una sèrie de noves necessitats i noves situacions laborals. S’obren nous espais i idees i és moment de plantejar-se la possibilitat d’iniciar una activitat per compte propi.

Si estàs pensant a iniciar una activitat pel teu compte veuràs que no és gens complicat però el primer és triar la FORMA SOCIAL que s’ajusti més al teu capital i a l’activitat que iniciaràs.

Les formes socials no mercantils, és a dir, iniciar l’activitat com autònom/a o amb una societat civil, si es té un/a soci/a és simple  i senzill però té l’inconvenient que el tipus de responsabilitat i la tributació és per l’impost de societats. A partir d’un benefici net (ingressos deduïts les despeses) de 40.000 euros resulta més beneficiós fiscalment l’adopció d’una forma social mercantil o una cooperativa.

De totes maneres, la forma social es podrà canviar més endavant fent els passos de transformació que resultin oportuns segons la forma social de partida.

A continuació el quadre reflecteix les diferències entre les formes socials:

TIPUS D’EMPRESA

NÚM SOCIS/ES CAPITAL             FISCALITAT/CONTABILITAT

Responsabilitat

 NO MERCANTILS

 

 

 

 

 

SOCIETATS

MERCANTILS

EMPRESARI/A INDIVIDUAL (AUTÒNOM/A) 1 Sense mínim legal
 • Impost sobre la renda
 • Llibres comptables: Iva, ingressos/despeses i béns d’inversió
Tots els béns responen dels deutes
EMPRENEDOR/A RESPONSABILITAT LIMITADA 1 Sense mínim legal
 • Impost sobre la renda
 • Llibres comptables: Iva, ingressos/despeses i béns d’inversió.
lImitada amb excepcions
SOCIETAT CIVIL Mínim 2 Sense mínim legal
 • Impost sobre la renda
 • Llibres comptables: Iva, ingressos/despeses i béns d’inversió
El soci/la sòcia es responsabilitza dels deutes amb tots els seus béns
SOCIETAT PROFESSIONAL Mínim 1 D’acord amb la forma social que s’adopti
 • Fiscalitat segons la forma social que adopti
Limitada al capital aportat a la societat
SOCIETATS MERCANTILS

DE CARÀCTER

SOCIETAT

SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA (SL) Mínim 1 Mínim 3.000 euros
 • Impost de societats
 • Llibres comptables i presentació de comptes anuals al Registre Mercantil
Limitada al capital aportat a la societat
SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA Mínim 1 Máximo 5 Mínim 3.000 Màxim 120.000
 • Impost de societats
 • Llibres comptables i presentació de comptes anuals al Registre Mercantil
Limitada al capital aportat a la societat
SOCIETAT ANÒNIMA Mínim 1 Mínim 60.000 euros
 • Impost de societats
 • Llibres comptables i presentació de comptes anuals al Registre Mercantil
Limitada al capital aportat a la societat
COOPERATIVES

 

SOCIETAT COOPERATIVA Mínim establert als Estatuts
 • Impost de societats
 • Llibres compables PGCo
Limitada al capital aportat a la cooperativa
SOCIETAT COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT Mínim 3 Mínim establert als Estatuts
 • Impost de societats
 • Llibres compables PGCo
Limitada al capital aportat a la cooperativa


PRESTACIONS PER ALS TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS i MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL: EN QUIN CAS CORRESPON I COM DEMANAR-LA by joventut
Abril 9, 2020, 11:01 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral, Treball

Amb la finalitat de compensar els efectes econòmics provocats per les mesures de confinament per a la contenció de la pandèmia del COVID-19 es va aprovar la PRESTACIÓ EXTRAORDINARIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT O REDUCCIÓ DEL 75% DE LA FACTURACIÓ

REQUISITS PER DEMANAR LA PRESTACIÓ:

1.      Trobar-se d’alta en el Règim Especial de treballadors/es per compte pròpia o autònoms (RETA) el 14 de març de 2020.

2.      Que les seves activitats s’han suspès com a conseqüència directa de la declaració de l’estat d’alarma o, alternativament, acreditar haver reduït la facturació en el mes anterior a la sol·licitud de la prestació en almenys un 75% en relació con el promig mensual del semestre de setembre de 2019 a febrer de 2020. La reducció es en relació a la facturació i no als beneficis.

3.      Trobar-se al corrent de les cotitzacions a la Seguretat Social. En cas contrari, posar-se al corrent dins dels 30 dies següents.

L’01/04/2020 s’ha aprovat un decret amb mesures complementàries que estableix que el pagament de la quota març pels 15 últims dies no tindrà recàrrec pels que demanen la prestació complementària i s’ha establert la possibilitat d’ajornar el pagament de les quotes de la Seguretat Social reduint l’interès actual amb un interès del 0,5% en lloc de l’interès legal.

En conseqüència, NO cal que l’autònom cursi la baixa en el Règim Especial, no s’exigeix comptar amb el període mínim de cotització

QUANTIA I DURADA: La prestació és per import del 70% de la base reguladora i la durada de la mateixa, sense perjudici que es reguli altra cosa més endavant, es d’un mes.

SOL.LICITUD: La sol·licitud, s’ha de fer directament a la TGSS en línia o a través de la Mútua Laboral.

 • AJUDA ALS AUTÒNOMS APROVADA PEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

A QUI VA DIRIGIDA: A les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA

Les sol·licituds no es podran presentar fins que es publiqui la convocatòria al DOGC, que està previst per a principis d’abril.

COM S’HA DE DEMANAR: On line, però encara no s’ha concretat. Per més informació s’ha creat un correu electrònic específic.La informació sobre aquestes prestacions pot estar subjectes a posteriors canvis pel que cal estar atent a les modificacions que puguin produir-se.

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ: La prestació màxima és de 2.000 euros però la quantia a percebre es modularan segons la pèrdua d’ingressos segons els paràmetres pendents d’establir.

La informació sobre aquestes prestacions pot estar subjectes a posteriors canvis pel que cal estar atent a les modificacions que puguin produir-se.

MORATÒRIA PER AL PAGAMENT DE LES QÛOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 ha habilitat a la Tresoreria General de la Seguretat Social a la concessió de manera excepcional de moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social  i es permet que les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social puguin sol·licitar l’ajornament del pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020. El tipus d’interès es fixa en el 0,5

En cas de dubtes, podeu contactar amb L’Assessoria Jurídica-Laboral per a joves del Servei d’Informació Juvenil El Punt a través del correu electrònic elpunt@santboi.cat
%d bloggers like this: