LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


RECORDATORI DE DUBTES FREQÜENTS EN SITUACIÓ D’ERTO COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID19 by joventut
Octubre 9, 2020, 9:36 am
Filed under: Jurídica - Laboral, Treball

I.-MA(PA)TERNITAT i IT DURANT LA SITUACIÓ D’ERTO

La situació d’ERTO en aquestes circumstàncies no afecten la situació de paternitat ni maternitat.
Si aquesta situació és anterior a la declaració d’ERTO, no s’ha de fer res, només una vegada finalitzada la situació de maternitat/paternitat, la treballadora o el treballador, si la situació d’ERTO continua, passarà a cobrar la prestació per atur. Si la situació d’ERTO no continua, el treballador o treballadora es reincorporarà a l’empresa.
En cas que la situació de maternitat/ paternitat es produeixi durant la situació d’ERTO, la treballadora o el treballador hauran de comunicar-lo al SEPE i podran demanar la seva prestació de maternitat/ paternitat per l’import del 100% de la base reguladora si ha completat els cent vuitanta dies de cotització necessaris per a aquesta prestació. Al finalitzar el temps de maternitat/ paternitat s’incorporarà a l’empresa o reactivarà la seva prestació d’atur segons continuï o no, la situació d’ERTO.

II.- INCAPACITAT TEMPORAL:

    a) Abans de la declaració d’ERTO

Si una persona es troba en situació d’incapacitat temporal (baixa laboral) i és inclosa en un procediment de regulació d’ús de suspensió o reducció de jornada per un ERTO, no l’afectaran les seves mesures fins que presenti l’alta mèdica.

És a dir, es continuarà amb la mateixa prestació d’incapacitat temporal que es rebia abans de la declaració d’ERTO, la qual continuarà sent abonada per la seva empresa en règim de pagament delegat.

    b) Declarada durant la situació d’ERTO:

La prestació per incapacitat temporal serà abonada pel SEPE, per delegació de l’INSS. La seva quantia serà igual a la prestació per atur.

III.- ERTO I CONTRACTES TEMPORALS:

La durada del contractes temporals quedarà suspesa durant el temps que el l’ERTO estigui actiu.

Per exemple: si una persona es troba en un ERTO des del dia 1 d’abril i el contracte li acaba el 30 d’abril , quan l’estat d’alarma s’aixequi i acabi l’ERTO, el contracte es prorrogarà aquests 30 dies.

En cas que l’exemple anterior, si es tractés d’una reducció de jornada, tampoc es pot finalitzar el contracte dia 30 d’abril. La persona treballadora quedaria inclosa en l’ERTO fins que acabi l’estat d’alarma.


IV.-ERTO, VACANCES I HORES EXTRAORDINÀRIES

Durant la situació d’ERTO no es generen períodes de vacances donat que el contracte de treball es troba suspès. Tampoc es generen pagues extraordinàries . La prestació per atur es calcula en funció de la base reguladora la qual inclou l’import de la part proporcional de les pagues extraordinàries.SITUACIÓ ACTUAL DELS ERTO i PRESTACIÓ D’ATUR by joventut
Octubre 8, 2020, 11:01 am
Filed under: Jurídica - Laboral, Treball

El Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, ha declarat la pròrroga automàtica dels ERTO  iniciats a partir de les mesures adoptades durant la declaració del estat d’alarma pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.

Aquesta pròrroga, en principi, finalitzarà el 31 de gener de 2021.

 • Les empreses hauran de manifestar abans del 20 d’octubre la seva voluntat de continuar en aquesta situació d’ERTO i notificar al SEPE novament els i les treballadores que queden afectats o desafectats del l’ERTO.
 • Es garanteix la percepció del 70% de la base reguladora a nivell de prestació ( amb el límit del màxim legal) fins al 31/01/2021 independentment de què el o la treballador/a porti més de 180 dies en situació d’atur per ERTO per força major.
 • La prestació d’atur en aquest tipus d’ERTO, es percebrà (llevat el cas que l’empresa cridi al treballador/a a la reincorporació abans) fins al 31/01/2021, independentment del temps cotització prèvia que tingui la persona afectada.
 • Els períodes de prestació d’atur que es rebin com a conseqüència d’aquest tipus d’ERTO des de L 30/09/2021 computen com a temps consumit d’atur per a les prestacions futures. No es considerarà com a temps consumit en cas que el o la treballador/a es trobi novament en una situació d’atur abans de l’1 de gener de 2022 per qualsevol d’aquestes situacions:
 1. *La finalització d’un contracte temporal
 2. *Un acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
 3. *Un acomiadament que sigui declarat improcedent
 • Els períodes de prestació d’atur no computaran com a tems consumits si es tracta d’un ERTO declarat com a conseqüència del tancament d’activitats per l’adopció de noves mesures de restricció o contenció sanitària adoptades a partir de l’1 d’octubre de 2020.
 • La protecció del manteniment de l’ocupació i per tant el Compromís de salvaguarda dels contractes durant els 6 mesos següents a la finalització de L’ERTO continua vigent.


AUTOOCUPACIÓ, II PART. QUINS TRÀMITS REQUEREIX MUNTAR UNA EMPRESA? by joventut
Juliol 7, 2020, 9:37 am
Filed under: Jurídica - Laboral, Treball

Fa uns dies vam dir que per posar en marxa una empresa o activitat era necessari determinar la forma social per a l’inici de l’activitat

Una vegada seleccionada la forma social que resulta més adient per les necessitats i tipologia de l’activitat és necessari determinar el tràmits necessaris per iniciar l’activitat.

Una vegada la forma social de l’activitat – si s’inicia a través d’una societat- es troba constituida caldrà fer:

 1. TRÀMITS A HISENDA
 • Declaració censal 036/037:

El primer tràmit es fa a l’Agència Tributària i serveix perquè aquest organisme conegui que l’empresa s’ha constituït, quin tipus d’empresa és i quines obligacions fiscals tindrà en el seu exercici;

El model 037 és una versió simplificada del model 036 i és el que s’utilitza per al inici d’activitat d’autòmoms/es i professionals.

 • Declaració d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques (IAE):

L’impost sobre activitats econòmiques (IAE) és un tribut que grava l’exercici de les activitats empresarials, professionals o artístiques. Els autònoms/es, professionals i altres persones físicas es troben exentes del pagament de l’IAE i les societat hauran d’abonar-lo si la xifra de negocis és superior a 1 milió d’euros. Si no és el cas no és necessari emplenar el model 840 de la declaración de l’impost.

 1. TRÀMITS A LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

Els tràmits davant la Tresoreria General de la Seguretat Social tenen a veure amb la inscripció de l’empresa i l’alta dels treballadors/es per compte aliè o per compte propi en els diferents règims de la Seguretat Social per poder tenir establertes quines són les obligacions i els drets de l’empresa i de les persones que hi treballen.

Aquests tràmits s’han de realitzar abans de l’inici de l’activitat i si no es produeix aquesta tramitació, l’empresa incorre en responsabilitats davant la Seguretat Social.

 • Alta en el règim d’autònoms de la Seguretat Social.

És obligatòria per a empresaris/ies individuals; per administradors/es de societats mercantil i per socis/ies de societats col·lectives o societats civils professionals.

 •  Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social.

La inscripció de l’empresa en la Seguretat Social és obligatòria per a qualsevol empresari/a que hagi de fer contractacions. Aquesta inscripció és prèvia a poder fer la contractació de qualsevol treballador/a. En cas de que no es tinguin treballadors/es es podrà fer més endavant.

 1. TRÀMITS A L’AJUNTAMENT

En cas que es tracti d’una activitat que es realitza en un local o instal·lacions determinades haurà de consultar a l’Ajuntament els requisits de la llicència per a l’inici de l’activitat

 • Llicència d’activitats i instal·lacions

La llicència d’activitats i instal·lacions acredita que les instal·lacions de l’empresa compleixen la normativa urbanística vigent i, si s’escau, els reglaments tècnics que puguin ser d’aplicació.

Les llicències per activitats i instal·lacions considerades innòcues ( que no produeixen molèsties) només necessitaran la comunicació a l’ajuntament que normalment haurà d’anar acompanyada del plànol del local i les instal·lacions.

El tràmit de la llicència d’activitats i instal·lacions qualificades si que resulta més complexes i necessitarà un Projecte de les instal·lacions signat per un tècnic i visat pel col·legi professional corresponent que n’inclogui els plànols, el pressupost i la memòria.

A més de contactar amb l’Assessoria Jurídica-laboral per a joves del SIJ El Punt enviant una consulta a elpunt@santboi.cat , també podreu trobar més informació sobre aquesta qüestió a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i Comerç del nostre Ajuntament:

https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-VistaWebTramits-BASE?ReadForm&Clau=tramits&Idioma=ca&Ordre=09&Nivell=1&Seu=SParlem de la Renda Garantida de Ciutadania by joventut
Juny 19, 2020, 7:19 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

Per percebre la Renda Garantida de Ciutadania, cal complir els requisits següents:

REQUISITS PERSONALS
* Tenir més de 23 anys (més de 18 anys, en casos concrets).
* Estar empadronat/da a Catalunya.
* Acreditar la residència continuada i efectiva a Catalunya dels 24 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
* No haver disposat d’ingressos, rendes o recursos econòmics mínims durant els 2 mesos anteriors a la sol·licitud, d’acord amb els imports de la taula següent:

REQUISITS MATERIALS
* No treballar, excepte els i les sol·licitants monoparentals amb feina a temps parcial.
* No disposar de patrimoni més enllà de l’habitatge habitual.
* Es pot compatibilitzar amb prestacions i subsidis d’atur i altres prestacions assistencials sempre que no s’arribi al límit d’ingressos.
Per acreditar els requisits indicats, cal aportar la documentació tant del/de la titular com de tots els membres de la unitat familiar.

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

La quantia a percebre es igual a la quantia del límit ingressos que apareix a la tabla anterior menys altres prestacions i ingressos compatibles que rebi la persona sol·licitat.

Així per exemple, una persona sola te rebi 426 € de prestació d’atur tindrà dret a rebre 238 euros en concepte de complement de renda mínima garantizada per a completar els seus ingressos al mínim de 664 euros

COM FER LA SOL·LICITUD

S’ha de demanar cita prèvia a per telèfon al al 900 400 012 o via web www.rendagarantida.gencat.catMODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER FILL/A A CÀRREC I RÈGIM TRANSITORI D’INGRÉS MÍNIM VITAL DURANT EL 2020 by joventut
Juny 11, 2020, 1:40 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

El Reial Decret legislatiu pel qual estableix l’Ingrés Mínim Vital, crea un règim transitori durant el 2020.

 • MODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER FILL/A MENOR A CÀRREC

Aquest règim transitori consisteix a transformar l’assignació econòmica per fill/a  menor a càrrec del sistema de la Seguretat Social en una prestació mínima vital a tots/es  aquells/es que compleixin els requisits econòmics per a percebre el mínim vital.

És a dir, que totes aquelles persones que actualment siguin beneficiàries d’una prestació per fill/a a càrrec de l’INSS, passaran a percebre la prestació mínima vital si durant l’any anterior han tingut uns ingressos inferiors als que es disposen en aquesta taula:

Situació familiar Renta mensual Límit Anual
1 adult/a sol/a. 5.538 € 461,50 € 5.538
1 adult/a i 1 menor. 1,52 701,48 € 8.418
1 adult/a i 2 menors. 1,82 839,93 € 10.079
1 adult/a i 3 o més menors. 2,12 978,38 € 11.741
2 adults/es. 1,3 599,95 € 7.199
2 adults/es i 1 menor. 1,6 738,40 € 8.861
2 adults/es i 2 menors. 1,9 876,85 € 10.522
2 adult/a i 3 o més menors. 2,2 1.015,30 € 12.184
3 adults/es. 1,6 738,40 € 8.861
3 adults/es i 1 menor. 1,9 876,85 € 10.522
2 adult/a i 3 o més menors 2,2 1.015,30 € 12.184
3 adults/es. 1,9 876,85 € 10.522
3 adults/es i 1 menor. 2,2 1.015,30 € 12.184
Altres situacions 2,2 1.015,30 € 12.184

Aquesta transformació es farà d’ofici, és a dir automàticament, sense cap tràmit, i les persones  beneficiàries rebran una carta informativa del canvi perquè, en 30 dies manifestin si accepten o no la transformació. En cas de manca d’al·legacions concretes s’entendrà acceptada.

Igualment aquells/es que no hagin estat notificats del canvi, també podran sol·licitar-lo  personalment. En aquest cas, si las sol·licituds es fan abans de de l’1 de setembre, la prestació es reconeixerà des de l’1 de juny.

Les persones que no compleixin els requisits per rebre la prestació per mínim vital continuaran rebent la prestació per fill/a a càrrec però ja no s’admetran noves sol·licituds

 • LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA GARANTIDA

Durant aquest període transitori l’INSS  també podrà reconèixer la prestació d’ingrés mínim vital a aquelles persones beneficiàries de la Renda mínima garantida si es posa en marxa el procés de comunicació de dades entre Estat i CCAA. En cas de reconeixement de l’Ingrés mínim vital, la prestació per renda mínima garantida disminuirà en un import igual al de l’ingrés mínim vital reconegut.

 • EMPITJORAMENT DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 

Per tenir dret a la prestació es tenen en compte els ingressos de la unitat de convivència l’any anterior a la sol·licitud. Durant el 2020, però, excepcionalment, en cas de beneficiaris/es que no tinguin dret a prestacions ni subsidis de desocupació  es podran tenir en compte els ingressos del 2019.

 • BENEFICIS COMPLEMENTARIS

La concessió de la prestació per l’Ingrés mínim vital suposarà l’exempció general del pagament de preus públics per serveis acadèmics universitarisINGRÉS MÍNIM VITAL. QUÈ ÉS? by joventut
Juny 8, 2020, 9:19 am
Filed under: Jurídica - Laboral

El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, estableix el requisits i condicions d’accés a la prestació per ingrés mínim vital que podrà sol·licitar-se a partir del pròxim 15 de juny:

 • REQUISITS SUBJECTIUS
 1. Formar part d’una unitat de convivència 
 2. Ser una persona sola amb edat compresa entre els  23 i 65 anys. No s’aplica aquest requisit d’edat a persones soles víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual
 3. Tant per a ser titular o per a computar com a beneficiari/a de la prestació per formar part d’una unitat de convivència és necessari tenir residència legal i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l’any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud.  El requisit de residència continuada  es considera interromput en cas d’estades fora del territori de més de 90 dies. 

S’exclou aquest requisit de residència continuada: a les sol·licituds formulada per de dones  víctimes de violència de gènere o  persones víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual i en el cas de menors nascut que siguin acollits o tutelats l’any de a sol.licitud.

     4. És necessari que la persona sol·licitant es trobi inscrita com a demandant d’ocupació i que hagi sol·licitat altres prestacions a les quals tingui dret.

 • LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA 

Per unitat de convivència, per norma s’entén les persones que convisquin en un domicili amb relació matrimonial o anàlogues i els seus familiars fins a segon grau d’afinitat i/o consanguinitat. 

En qualsevol cas, formaran unitat familiar independents les persones en procés de divorci i les dones víctimes de violència de gènere.   

 • REQUISIT OBJECTIU: LA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

Es podrà sol·licitar la prestació quan a l’any, s’ingressi una quantitat inferior, en almenys 10 euros,  a l’import  que es tindria dret a percebre,  segons la quantia del quadre que s’exposa en el punt següent.

Per a la determinació dels els ingressos no es tindran en compte les quantitats que s’hagin rebut en concepte de renda garantida de ciutadania ni les ajudes al pagament del lloguer. 

Els ingressos anuals que computaran seran els de l’any anterior a la sol·licitud però la norma preveu com a excepció que puguin tenir-se en compte els ingressos de l’any en curs per al cas de beneficiaris/ies que  no tinguin dret a prestacions ni subsidis de d’atur a les sol·licituds presentades abans del 31 de desembre de 2020. 

 • IMPORT DE LA PRESTACIÓ

L’import de la prestació és igual a l’import anual de la pensió no contributiva dividit en 12 mesos complementat en els següents percentatges segons la composició de la unitat familiar 

Situació familiar 

Renda mensual Límit Anual 
1 adult/a sol/a. 5.538 €  461,50 € 5.538
1 adult/a i 1 menor. 1,52   701,48 € 8.418
1 adult/a i 2 menors. 1,82  839,93 € 10.079
1 adult/a i 3 o més menors. 2,12 978,38 € 11.741
2 adults/es. 1,3 599,95 € 7.199
2 adults/es i 1 menor. 1,6  738,40 € 8.861
2 adults/es i 2 menors. 1,9 876,85 € 10.522
2 adult/a i 3 o més menors. 2,2 1.015,30 € 12.184
3 adults/es. 1,6 738,40 € 8.861
3 adults/es i 1 menor. 1,9 876,85 € 10.522
2 adult/a i 3 o més menors 2,2 1.015,30 € 12.184
3 adults/es. 1,9 876,85 € 10.522
3 adults/es i 1 menor. 2,2 1.015,30 € 12.184
Altres situacions 2,2 1.015,30 € 12.184

A la quantitat així calculada se li restarà les rendes i ingressos computables que rebi la persona beneficiària o els membres de la seva unitat familiar. Es a dir,  l’import de la prestació serà la diferencia entre aquesta quantia i els ingressos personals.

 • EXCLUSIONS 

No es consideraran en situació de vulnerabilitat econòmica, encara que compleixin els requisits de manca d’ingressos,  aquells/es que tinguin un patrimoni, exclòs l’habitatge habitual, superior a 16.614 €. En unitats familiars l’import del valor del patrimoni s’incrementa en percentatge del 1,4 al 2,2 segons la composició de la unitat familiar. 

Igualment quedaran excloses les persones i unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d’una societat mercantil. 

 • COMPATIBILITATS

La prestació es declara compatible amb el treball per compte propi i aliè, però deixa a reglamentació posterior l’abast d’aquesta compatibilitat. 

La prestació és també compatible la Renda Garantida de Ciutadania. Per tant, es podrà completar les quanties  del prestació per mínim vital  amb aquesta.

 • INCOMPATIBILITATS

La prestació és incompatible amb l’assignació econòmica per fill/a menor a càrrec o amb discapacitat inferior al 33%. Aquesta prestació, a més,  desapareix  i només es manté per a aquells que ja la tinguin reconeguda prèviament  sense tenir dret a sol·licitar  l’ingrés mínim vital. 

 • NAIXEMENT DEL DRET, SOL·LICITUD I DURADA DE LA PRESTACIÓ: 

El dret a rebre la prestació neix des de la data de presentació de la sol·licitud sense perjudici d’aquelles  persones que  tinguin reconegut el dret a la prestació per fill a càrrec i aquesta  es transformi de manera automàtica. En aquest cas el dret a la prestació neix des de l’1 de juny.

L’encarregat de la gestió d’aquesta serà l’INSS i el termini de sol·licitud s’inicia el 15 de juny.

La prestació es percebrà  durant el temps que es mantinguin els requisits.AUTOOCUPACIÓ: LA FORMA JURÍDICA (1) by joventut
Juny 4, 2020, 8:54 am
Filed under: Jurídica - Laboral, Treball

El trànsit a la ‘nova normalitat’ també ha generat tota una sèrie de noves necessitats i noves situacions laborals. S’obren nous espais i idees i és moment de plantejar-se la possibilitat d’iniciar una activitat per compte propi.

Si estàs pensant a iniciar una activitat pel teu compte veuràs que no és gens complicat però el primer és triar la FORMA SOCIAL que s’ajusti més al teu capital i a l’activitat que iniciaràs.

Les formes socials no mercantils, és a dir, iniciar l’activitat com autònom/a o amb una societat civil, si es té un/a soci/a és simple  i senzill però té l’inconvenient que el tipus de responsabilitat i la tributació és per l’impost de societats. A partir d’un benefici net (ingressos deduïts les despeses) de 40.000 euros resulta més beneficiós fiscalment l’adopció d’una forma social mercantil o una cooperativa.

De totes maneres, la forma social es podrà canviar més endavant fent els passos de transformació que resultin oportuns segons la forma social de partida.

A continuació el quadre reflecteix les diferències entre les formes socials:

TIPUS D’EMPRESA

NÚM SOCIS/ES CAPITAL             FISCALITAT/CONTABILITAT

Responsabilitat

 NO MERCANTILS

 

 

 

 

 

SOCIETATS

MERCANTILS

EMPRESARI/A INDIVIDUAL (AUTÒNOM/A) 1 Sense mínim legal
 • Impost sobre la renda
 • Llibres comptables: Iva, ingressos/despeses i béns d’inversió
Tots els béns responen dels deutes
EMPRENEDOR/A RESPONSABILITAT LIMITADA 1 Sense mínim legal
 • Impost sobre la renda
 • Llibres comptables: Iva, ingressos/despeses i béns d’inversió.
lImitada amb excepcions
SOCIETAT CIVIL Mínim 2 Sense mínim legal
 • Impost sobre la renda
 • Llibres comptables: Iva, ingressos/despeses i béns d’inversió
El soci/la sòcia es responsabilitza dels deutes amb tots els seus béns
SOCIETAT PROFESSIONAL Mínim 1 D’acord amb la forma social que s’adopti
 • Fiscalitat segons la forma social que adopti
Limitada al capital aportat a la societat
SOCIETATS MERCANTILS

DE CARÀCTER

SOCIETAT

SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA (SL) Mínim 1 Mínim 3.000 euros
 • Impost de societats
 • Llibres comptables i presentació de comptes anuals al Registre Mercantil
Limitada al capital aportat a la societat
SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA Mínim 1 Máximo 5 Mínim 3.000 Màxim 120.000
 • Impost de societats
 • Llibres comptables i presentació de comptes anuals al Registre Mercantil
Limitada al capital aportat a la societat
SOCIETAT ANÒNIMA Mínim 1 Mínim 60.000 euros
 • Impost de societats
 • Llibres comptables i presentació de comptes anuals al Registre Mercantil
Limitada al capital aportat a la societat
COOPERATIVES

 

SOCIETAT COOPERATIVA Mínim establert als Estatuts
 • Impost de societats
 • Llibres compables PGCo
Limitada al capital aportat a la cooperativa
SOCIETAT COOPERATIVA DE TREBALL ASSOCIAT Mínim 3 Mínim establert als Estatuts
 • Impost de societats
 • Llibres compables PGCo
Limitada al capital aportat a la cooperativa


Requisits per demanar l’Ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. by joventut
Mai 27, 2020, 1:08 pm
Filed under: Habitatge, Jurídica - Laboral

Us detallem a qui va adreçat l’ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19:

A QUINES PERSONES VA DIRIGIT

Aquest ajut surt dels ajuts anunciats al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i per tant, en principi estan destinada a les persones que compleixin el criteri de persones en situació de vulnerabilitat social per causa del COVID-19. La norma, però, obre la possibilitat a altres situacions de les inicialment contemplades. Així aquesta ajuda podran demanar-la si es compleixen els següents requisits:

 • REQUISITS MATERIALS

       1. DISMINUCIO D’INGRESSOS:

 • Les persones en situació d’ERTO o extinció de contracte pel Covid19
 • Persones en situació de mesures de conciliació per situació del Covid19
 • Autònoms/es i empresaris/ies que han tancat la seva activitat
 • Altres circumstàncies similars que tinguin una situació de pèrdua d’ingressos

      2. REQUISIT D’INGRESSOS MÀXIMS: Amb caràcter general, que els ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda no superin el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM), per al 2020. És a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1.613,52

Aquest límit s’incrementarà 53,78€ / 80,67€ en cada de fills a càrrec, o persones majors de 65 anys en un per cada fill a càrrec segons es tracti o no de família monoparental.

En cas d’unitats familiars en les què un membre estigui situació d’incapacitat del 33%, el límit s’amplia fins a 2.151,36 euros mensuals.

I si la persona que pateix la discapacitat és la deutora de las rendes el límit s’estableix en 2.689,20 euros mensuals.

       3. QUE LES DESPESES DE LLOGUER SUPOSSIN EL 35% DELS INGRESSOS:

Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat), sigui superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Es a dir si una unitat familiar té uns ingressos mensuals de 1.000 euros ha de suportar per despeses de lloguer i subministraments bàsics al menys 350 euros.

     4. Que cap membre de la unitat familiar tingui un immoble en propietat ni tinguin estalvis que superin els 7.680,35

     5. Que l’import de la renda de lloguer (incloent tots el conceptes assimilats a la renda) sigui com a màxim de 900 euros.

    6. S’ha de estar al corrent de pagament dels mesos de gener, febrer i març o des del inici del contracte si aquest és posterior a gener.

 • REQUISITS PERSONALS:

1- La persona sol·licitat ha de trobar-se en situació de residència o estada administrativa a Catalunya (Es a dir, que tingui un permís de residència o ‘estada)

2- Els membres de la unitat familiar han d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i fiscals

 • EXCLUSIONS

La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

 • INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any.

Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del préstec.

 • QUANTIA DE L’AJUDA La quantia de l’ajuda coincidirà amb l’import del lloguer si aquest és inferior a la quantia màxima. La quantia màxima és de 750 euros per a la Demarcació de Barcelona
 • TERMINI DE SOL.LICITUD Fins al 30 de setembre
 • ON DEMANAR LA SOL.LICITUD Més información i tramitació a través l’Oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22)  que s’encarrega d’assessorament i acompanyament en relació amb la presentació del formulari de sol·licitud i, en cas necessari, per a l’obtenció del certificat digital IdCAT Mòbil

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_CovidCampanya renda 2019 by joventut
Mai 22, 2020, 3:21 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

QUI ESTÀ OBLIGAT/DA A PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

Les persones contribuents que tinguin la seva residència fiscal a Espanya i  durant l’any 2019 hagi tingut ingressos, llevat del cas que els seus ingressos no arribin a cert marges. Per tant tindran l’obligació de presentar-la aquells/es que hagin obtingut els següents ingressos:

En relació als rendiment del treball ( és a dir, pels ingressos que s’obtinguin de nòmines, pensions o similars)

 • Que el ingresos bruts del any 2019 superin els 22.000 euros anuals
 • També  quan els ingressos per aquest concepte siguin inferior a 22.000 euros però superin els  14.000 euros anuals si es té més d’un pagador llevat del cas de que la suma de les quantitats percebudes pel segon i restants pagadors no superin els 1.500 euros.

No s’aplica el límit dels 14.000 euros sinó el dels 22.000 euros encara que es tingui més d’un pagador/a si aquests ingressos provenen de:

 • Pagador de rendiments del treball on no es té l’obligació de retenir (per exemple en pagaments al servei domèstic)
 • Pensions compensatòries
 • O són rendiments del treball amb un import de retenció fix per exemple perquè ens paguen un curs, conferència o drets de creació científica literària o artística

També hauran de presentar renda els qui no arriben al límit de rendiments del treball però han obtingut:

 • Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de compres corrents, etc i guanys patrimonials, subvencions o  ajudes públicas, de més de 1.000 euros anuals).

Per exemple, en que en cas que es rebi alguna ajuda pel pagament del lloguer superior a 1.000 euros anuals, serà necessari la presentació de la declaració de la renda.

PODEN PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA ELS QUI NO ESTAN OBLIGATS/DES?

En cas que no sigui obligatòria la presentació, la persona interessada podrà fer igualment el càlcul de la seva autoliquidació per si tingués dret a deduccions que puguin derivar en la devolució de part o totes les quantitats retingudes per aquest concepte. En aquest cas, encara que no estigui obligada la persona podria presentar la declaració per demanar aquesta devolució de quantitats.

La presentació de la declaració anual de l’Impost sobre la Renda de la Persona Física (IRPF) no significa automàticament l’obligació de la seva presentació tots el anys. Cada any serà necessari valorar l’obligació o no de  presentar-la d’acord amb els ingressos del subjecte tributari i les disposicions legals que estiguin vigents. 

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE LA MANCA DE PRESENTACIÓ?

La manca de presentació en cas de estar obligat/da a fer-ho pot comportar la imposició de sancions administratives (multes) i d’interessos en cas que el resultat de la liquidació resultes a pagar.

QUIN ES TERMINI DE PRESENTACIÓ?

Les autoliquidacions amb resultat  “zero” o a “Retornar” es podran presentar fins el 30 de juny de 2020

Si el resultat és “a ingressar”  també es podrà presentar fins al 30 de juny  de 2020 llevat del cas que es vulgui domiciliar el  pagament per domiciliació bancària. En aquest cas l’últim dia és el 25 de juny 2020.OBERTURA D’ESTABLIMENTS AL PÚBLIC: MESURES DE SEGURETAT by joventut
Mai 21, 2020, 10:25 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

 

D’acord amb les mesures de flexibilització del confinament per la lluita contra la pandèmia de la Covid 19 que permet l’obertura al públic d’establiment i locals comercials, és necessari tenir en compte les mesures preventives establertes a la Ordre SND/399/2020, de 9 de maig per tal d’evitar sancions i garantir la seguretats dels consumidor/es i usuaris/es.

L’ordre estableix una sèrie de requisits d’higiene del local i de distanciament.

NETEJA I DESINFECCIÓ:

 • Es planteja com obligatori la neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia una de les quals una serà al tancament de l’establiment.
 • També serà obligatori la neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn incloent pantalles, taules…
 • Els sanitaris, aixetes i poms de porta es revisaran, com a mínim una vegada al dia.
 • En el cas de la venda automàtica, s’ha informar els usuaris i usuàries de l’ús correcte de les mesures de desinfecció i protecció mitjançant la instal·lació de cartellera informativa.
 • No s’utilitzaran els sanitaris dels establiments comercials per part dels clients/es, excepte en cas que resultés estrictament necessari.

DISTANCIAMENT EN L’ATENCIÓ:

 • La distància entre venedor/a o proveïdor/a de serveis i client/a durant tot el procés d’atenció al client/a serà d’almenys d’un metre si disposa de mampares o altres elements de protecció o barrera i de dos metres si no es disposa d’aquest elements.
 • En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció  personal havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un/a client/a i un/a altre/a.
 • Els establiments i locals, hauran d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients/es, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises o cartells indicatius.
 • Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats a l’entrada del local
 • En cas de disposar d’emprovadors, aquests només podran ser usats per una sola persona i després de cada ús es desinfectaran. Tota peça de roba  provada haurà de ser higienitzada.
 • No es podrà posar a la disposició dels/de les clients/es productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients/es.
 • Els locals hauran d’exposar de manera visible el seu aforament màxim  en el qual es garanteixi la distància de seguretat.

Pot  consultar el contigut complert de l’ordre a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911
A %d bloguers els agrada això: