LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


Requisits per demanar l’Ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19. by joventut
Mai 27, 2020, 1:08 pm
Filed under: Habitatge, Jurídica - Laboral

Us detallem a qui va adreçat l’ajut per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19:

A QUINES PERSONES VA DIRIGIT

Aquest ajut surt dels ajuts anunciats al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març i per tant, en principi estan destinada a les persones que compleixin el criteri de persones en situació de vulnerabilitat social per causa del COVID-19. La norma, però, obre la possibilitat a altres situacions de les inicialment contemplades. Així aquesta ajuda podran demanar-la si es compleixen els següents requisits:

 • REQUISITS MATERIALS

       1. DISMINUCIO D’INGRESSOS:

 • Les persones en situació d’ERTO o extinció de contracte pel Covid19
 • Persones en situació de mesures de conciliació per situació del Covid19
 • Autònoms/es i empresaris/ies que han tancat la seva activitat
 • Altres circumstàncies similars que tinguin una situació de pèrdua d’ingressos

      2. REQUISIT D’INGRESSOS MÀXIMS: Amb caràcter general, que els ingressos de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda no superin el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM), per al 2020. És a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1.613,52

Aquest límit s’incrementarà 53,78€ / 80,67€ en cada de fills a càrrec, o persones majors de 65 anys en un per cada fill a càrrec segons es tracti o no de família monoparental.

En cas d’unitats familiars en les què un membre estigui situació d’incapacitat del 33%, el límit s’amplia fins a 2.151,36 euros mensuals.

I si la persona que pateix la discapacitat és la deutora de las rendes el límit s’estableix en 2.689,20 euros mensuals.

       3. QUE LES DESPESES DE LLOGUER SUPOSSIN EL 35% DELS INGRESSOS:

Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat), sigui superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Es a dir si una unitat familiar té uns ingressos mensuals de 1.000 euros ha de suportar per despeses de lloguer i subministraments bàsics al menys 350 euros.

     4. Que cap membre de la unitat familiar tingui un immoble en propietat ni tinguin estalvis que superin els 7.680,35

     5. Que l’import de la renda de lloguer (incloent tots el conceptes assimilats a la renda) sigui com a màxim de 900 euros.

    6. S’ha de estar al corrent de pagament dels mesos de gener, febrer i març o des del inici del contracte si aquest és posterior a gener.

 • REQUISITS PERSONALS:

1- La persona sol·licitat ha de trobar-se en situació de residència o estada administrativa a Catalunya (Es a dir, que tingui un permís de residència o ‘estada)

2- Els membres de la unitat familiar han d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i fiscals

 • EXCLUSIONS

La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

 • INCOMPATIBILITATS

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a les mateixes mensualitats del mateix any.

Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els ajuts transitoris de finançament, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del préstec.

 • QUANTIA DE L’AJUDA La quantia de l’ajuda coincidirà amb l’import del lloguer si aquest és inferior a la quantia màxima. La quantia màxima és de 750 euros per a la Demarcació de Barcelona
 • TERMINI DE SOL.LICITUD Fins al 30 de setembre
 • ON DEMANAR LA SOL.LICITUD Més información i tramitació a través l’Oficina municipal Reactivem Sant Boi (93 654 82 22)  que s’encarrega d’assessorament i acompanyament en relació amb la presentació del formulari de sol·licitud i, en cas necessari, per a l’obtenció del certificat digital IdCAT Mòbil

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_CovidCampanya renda 2019 by joventut
Mai 22, 2020, 3:21 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

QUI ESTÀ OBLIGAT/DA A PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE LA RENDA?

Les persones contribuents que tinguin la seva residència fiscal a Espanya i  durant l’any 2019 hagi tingut ingressos, llevat del cas que els seus ingressos no arribin a cert marges. Per tant tindran l’obligació de presentar-la aquells/es que hagin obtingut els següents ingressos:

En relació als rendiment del treball ( és a dir, pels ingressos que s’obtinguin de nòmines, pensions o similars)

 • Que el ingresos bruts del any 2019 superin els 22.000 euros anuals
 • També  quan els ingressos per aquest concepte siguin inferior a 22.000 euros però superin els  14.000 euros anuals si es té més d’un pagador llevat del cas de que la suma de les quantitats percebudes pel segon i restants pagadors no superin els 1.500 euros.

No s’aplica el límit dels 14.000 euros sinó el dels 22.000 euros encara que es tingui més d’un pagador/a si aquests ingressos provenen de:

 • Pagador de rendiments del treball on no es té l’obligació de retenir (per exemple en pagaments al servei domèstic)
 • Pensions compensatòries
 • O són rendiments del treball amb un import de retenció fix per exemple perquè ens paguen un curs, conferència o drets de creació científica literària o artística

També hauran de presentar renda els qui no arriben al límit de rendiments del treball però han obtingut:

 • Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de compres corrents, etc i guanys patrimonials, subvencions o  ajudes públicas, de més de 1.000 euros anuals).

Per exemple, en que en cas que es rebi alguna ajuda pel pagament del lloguer superior a 1.000 euros anuals, serà necessari la presentació de la declaració de la renda.

PODEN PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA ELS QUI NO ESTAN OBLIGATS/DES?

En cas que no sigui obligatòria la presentació, la persona interessada podrà fer igualment el càlcul de la seva autoliquidació per si tingués dret a deduccions que puguin derivar en la devolució de part o totes les quantitats retingudes per aquest concepte. En aquest cas, encara que no estigui obligada la persona podria presentar la declaració per demanar aquesta devolució de quantitats.

La presentació de la declaració anual de l’Impost sobre la Renda de la Persona Física (IRPF) no significa automàticament l’obligació de la seva presentació tots el anys. Cada any serà necessari valorar l’obligació o no de  presentar-la d’acord amb els ingressos del subjecte tributari i les disposicions legals que estiguin vigents. 

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DE LA MANCA DE PRESENTACIÓ?

La manca de presentació en cas de estar obligat/da a fer-ho pot comportar la imposició de sancions administratives (multes) i d’interessos en cas que el resultat de la liquidació resultes a pagar.

QUIN ES TERMINI DE PRESENTACIÓ?

Les autoliquidacions amb resultat  “zero” o a “Retornar” es podran presentar fins el 30 de juny de 2020

Si el resultat és “a ingressar”  també es podrà presentar fins al 30 de juny  de 2020 llevat del cas que es vulgui domiciliar el  pagament per domiciliació bancària. En aquest cas l’últim dia és el 25 de juny 2020.OBERTURA D’ESTABLIMENTS AL PÚBLIC: MESURES DE SEGURETAT by joventut
Mai 21, 2020, 10:25 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

 

D’acord amb les mesures de flexibilització del confinament per la lluita contra la pandèmia de la Covid 19 que permet l’obertura al públic d’establiment i locals comercials, és necessari tenir en compte les mesures preventives establertes a la Ordre SND/399/2020, de 9 de maig per tal d’evitar sancions i garantir la seguretats dels consumidor/es i usuaris/es.

L’ordre estableix una sèrie de requisits d’higiene del local i de distanciament.

NETEJA I DESINFECCIÓ:

 • Es planteja com obligatori la neteja i desinfecció de les instal·lacions dues vegades al dia una de les quals una serà al tancament de l’establiment.
 • També serà obligatori la neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn incloent pantalles, taules…
 • Els sanitaris, aixetes i poms de porta es revisaran, com a mínim una vegada al dia.
 • En el cas de la venda automàtica, s’ha informar els usuaris i usuàries de l’ús correcte de les mesures de desinfecció i protecció mitjançant la instal·lació de cartellera informativa.
 • No s’utilitzaran els sanitaris dels establiments comercials per part dels clients/es, excepte en cas que resultés estrictament necessari.

DISTANCIAMENT EN L’ATENCIÓ:

 • La distància entre venedor/a o proveïdor/a de serveis i client/a durant tot el procés d’atenció al client/a serà d’almenys d’un metre si disposa de mampares o altres elements de protecció o barrera i de dos metres si no es disposa d’aquest elements.
 • En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció  personal havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un/a client/a i un/a altre/a.
 • Els establiments i locals, hauran d’assenyalar de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients/es, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises o cartells indicatius.
 • Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats a l’entrada del local
 • En cas de disposar d’emprovadors, aquests només podran ser usats per una sola persona i després de cada ús es desinfectaran. Tota peça de roba  provada haurà de ser higienitzada.
 • No es podrà posar a la disposició dels/de les clients/es productes de prova no destinats a la venda com a cosmètics, productes de perfumeria, i similars que impliquin manipulació directa per successius clients/es.
 • Els locals hauran d’exposar de manera visible el seu aforament màxim  en el qual es garanteixi la distància de seguretat.

Pot  consultar el contigut complert de l’ordre a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911PRÒRROGA DE VIGÈNCIA DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL DURANT L’ESTAT D’ALARMA PER A FER FRONT A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 by joventut
Mai 13, 2020, 2:32 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

El RD463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma va donar lloc a les instrucció de la Direcció General de Policia 3/2020 i 7/2020 que recull l’acord de suspensió i pròrroga de la vigència de la documentació dels i de les sol·licitants d’asil i protecció subsidiària. D’acord amb aquesta declaració:

Tota la documentació que acrediti la condició de sol·licitant d’asil o protecció subsidiària queda automàticament prorrogada, inclosa aquella que, havent caducat abans del 14 de març, no havia pogut tenir cita per a la renovació.

●        Respecte a sol·licituds iniciades o manifestació d’intencions cursada es prorroga:

 

 • La validesa de la documentació acreditativa d’haver manifestat la voluntat de sol·licitar protecció internacional i estiguin pendent de formalitzar la seva sol·licitud (cita de l’entrevista amb la Policia).

En aquest cas   s’ha anunciat que es reassignarà cita encara que encara no s’ha establert el sistema pel qual s’efectuarà la reassignació.

 • La validesa de la documentació acreditativa d’haver presentat la sol·licitud (resguard blanc).

Si durant la vigència de l’estat d’alarma es compleixen sis mesos des que va formalitzar la sol·licitud de protecció internacional ( és a dir, des que li van lliurar el resguard blanc) sense tenir cap notificació de l’expedient, la persona sol·licitant podrà treballar. Encara que no tingui físicament la targeta vermella.

 • I també s’ha declarat la prorroga automàtica dels documents que reconeixen el dret a treballar dels sol·licitants d’asil i protecció subsidiària (resguard vermell)

●        Sol·licituds inicials: Com no existeix cap sistema per a registrar les manifestacions de voluntat de sol·licitar protecció internacional per a sol·licitar l’accés als recursos d’acolliment les persones interesades hauran de dirigir-se directament a les entitats de primera acollida on podrán fer una declaració responsable d’intenció d’iniciar el procés de sol·licitud quan sigui possible. En cas de dubte pot preguntar-li al/la seu/va treballador/a social de referència pel programa PAHI en la localitat.

 

La sol·licitud d’asil, o protecció internacional, una vegada al territori, s’ha articulat mitjançant una sol·licitud o entrevista presencial. Actualment aquestes entrevistes, així com l’assignació de cites per a fer-les es troben suspeses.

●        Continuació del procediment:Així mateix com els terminis dels procediments administratius s’han suspès no haurà prescripció de cap termini de presentació de documentació o recurs durant l’estat d’alarma. Però això no impedeix la possibilitat de completar, addicionar o presentar documentació a qualsevol expedient per registre electrònic.

La pròrroga de vigència de la documentació no suposa necessàriament que no hi hagi resolució del tràmit. La Subdirecció General de Protecció Internacional/Oficina d’Asil i Refugi continua treballant i podria notificar qualsevol resolució sobre els expedients tramitats.

Per més informació, com a sempre podeu consultar a la nostra Assessoria Jurídica per a joves a elpunt@santbi.cat o també podeu dirigir-vos a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) al C. Ramón Llull s/n (Escola Ciutat Cooperativa) de Sant Boi de Llobregat, telf. 93 833 69 25 ccar@ccar-cear.orgPRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS by joventut
Mai 5, 2020, 1:50 pm
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral

La prestació extraordinària per a subministraments bàsics ha estat aprovada pel DECRET LLEI 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

Aquesta prestació consisteix en un pagament únic de 200 euros destinat als/a les treballadors/es per compte aliè i autònoms/es amb càrregues familiars que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos.

REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR PER PODER SER BENEFICIARI/A DE LA PRESTACIÓ:

1-TENIR FAMÍLIA A CÀRREC

En primer lloc aquesta ajuda és per unitats familiar amb càrregues familiars. És a dir, que no podran demanar-la persones soles o que no tinguin familiars al seu càrrec.

2-TROBAR-SE EN QUALSEVOL D’AQUESTES SITUACIONS

a) Ser treballador/a per compte aliè i haver estat afectat per un ERTO del previst com a mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

b) Ser treballador/a amb un contracte fix discontinu suspès o extingit com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

c) Ser treballador/a per compte aliè que s’ha extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19

d) Ser treballador o treballadora autònom/a que hagi suspès o reduït la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

Per tant, queden fora d’aquesta ajuda les persones que hagin vist extingit el seu contracte de treball per altre tipus d’acomiadament o per altres causes de finalització de contracte.

3-PATIR DISMINUCIÓ DEL 30% DELS INGRESSOS

Que els ingressos de la persona sol·licitant s’han vist disminuïts en un 30% en comparació amb els ingressos de l’any anterior o amb la Mitjana d’ingressos de l’any si l’últim contracte és inferior a l’any.

És a dir, s’hagi patit una reducció voluntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

En el cas que el darrer contracte de treball de la persona sol·licitant sigui inferior a un any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball i el mateix en el cas de autònoms amb menys d’una any d’alta.

4- LA UNITAT FAMILIAR HA DE TENIR INGRESOS INFERIORS A 2098,37 EUROS

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. És a dir, s’han de sumar els ingressos de març i d’abril i dividir-los entre dos i el resultat ha de ser inferior a 2098,37

Per unitat familiar s’entenen tots el convivents excepte aquells amb que es tingui una mera relació de simple veïnatge compartit.

5- SER MAJOR DE 18 ANYS

6-  SER RESIDENT LEGAL I ESTAR EMPADRONAT A CATALUNYA

SOL·LICITUDS PER UNITAT FAMILIAR

Només es donarà una prestació per unitat familiar encara que més d’un membre d’aquesta compleixi els requisits.

COM FER LA SOL·LICITUD

La sol·licitud es farà online mitjançant certificat electrònic o idcat mòbil. Aquí teniu l’enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html

TERMINI MÀXIM DE SOL·LICITUD

Es una convocatòria oberta fins que s’acabin els diners de la dotació pressupostària.

La dotació pressupostària és de 20.000.000 de euros però això admetrà 100.000 concessions que s’atendran per ordre de presentació.

TERMINI DE RESOLUCIÓ: La norma preveu un termini de resolució de 7 dies des de que es fa la sol·licitud i que es pot ampliar si és necessari fer un requeriment de documentació

COMPATIBILITATS: Es compatible amb qualsevol altra prestació llevat del cas de que la prestació específica indiqui el contrari.AJUDES I PREVISIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER DAVANT LA CRISI DE LA COVID19 by joventut
Mai 4, 2020, 10:06 am
Filed under: Habitatge, Jurídica - Laboral

Al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, publicat en el BOE de l’1 d’abril de 2020, s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

Entre les mesures  aprovades es troben les relatives al lloguer l’habitatge habitual per a persones que, a causa de les mesures de confinament  amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per a evitar la propagació de la COVID-19, es troben en una situació d’especial vulnerabilitat que els impedeixi afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

Per això la norma preveu:

 • La suspensió de llançaments durant sis mesos per a llars vulnerables sense alternativa habitacional.
 • Renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin des de l’entrada en vigor d’aquesta norma i en els dos mesos següents després de finalitzar l’estat d’alarma. La pròrroga serà de sis mesos i en ella es mantindran els termes i condicions del contracte en vigor.
 • Moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells inquilins en situació de vulnerabilitat i l’arrendador de la qual sigui una gran tenidor d’habitatge (de més de 10 immobles).
 • Nova línia d’avals amb garantia de l’Estat, que permetrà cobrir el pagament de fins a sis mesos de lloguer, per a tot aquell arrendatari que es trobi en una situació de vulnerabilitat a conseqüència del covid-19.

La SITUACIÓ D’ESPECIAL VULNERABILITAT a conseqüència de la covid-19

Podran acollir-se a les ajudes les persones que en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria es trobin:

 • En situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTE), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures.
 • si es tracta de treballadors per compte propi o assimilats, que hagin sofert una pèrdua substancial d’ingressos. MORATÒRIES I AJUDES  PER AL PAGAMENT DE LLOGUER ENFRONT LA CRISIS DE LA COVID-19
 • I a més compleixin,  en el mes anterior a la sol·licitud, algun dels següents requisits:

Amb caràcter general,  que els ingressos de la unitat familiar no superi el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM), que per a 2020, És a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1613,52.

Aquest límit s’incrementarà en

0,1 vegades per cada fill a càrrec en la unitat familiar.

0,15 vegades per fill a càrrec en cas d’unitat familiar monoparental.

0,1 vegades per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

4 vegades, perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec, en el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral.

5 vegades en el cas que l’arrendatari sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral.

 • Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Les despeses i subministraments bàsics inclouen el cost d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, els serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, de l’habitatge habitual llogat  si són a càrrec de l’inquilí segons el contracte.

 • Que l’inquilí, o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que viva en l’habitatge llogat, no sigui propietària o usufructuària d’un habitatge a Espanya tret que:

– es tracti d’una part alíquota d’un habitatge que s’hagi heretat

– o es tracti d’un habitatge de la qual no es disposa per tenir decideixo l’ús i gaudi en un procediment de separació o divorci o qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat.

– quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

COM S’ACREDITEN EL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER CONSIDERAT PERSONA O UNITAT FAMILIAR EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT? 

A) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

B) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat/da.

C) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual: llibre de família, certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge als sis mesos anteriors. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.

D) La titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

Si per motius relacionats amb l’actual situació de la *COVID-19 no es pot aportar algun dels documents fins ara indicats, podrà substituir-se amb una DECLARACIÓ RESPONSABLE que inclogui la justificació expressa dels motius que impedeixen tal aportació. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, el sol·licitant de la moratòria disposarà del termini d’un mes

QUIN TERMINI HI HA PER A SOL·LICITAR LA MORATÒRIA O LA CONDONACIÓ DE LES QUOTES? Termini obert

COM ES SOL·LICITA?

S’haurà de demanar expressament  per escrit o qualsevol altre mitjà pel qual es pugui acreditar a l’arrendador  acompanyant la documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat social i en cas de no poder accedir a ella, manifestat per declaració responsable que es compleixen els requisits i que s’acreditaran en el termini d’un mes des de la sol·licitud.

Cal tenir en compte que la norma preveu un sistema de sanció per al cas que  es verifiqui que aquests requisits no es complien.

RESPOSTA DE L’ARRENDADOR:

En qualsevol cas l’arrendador donarà una resposta en 7 dies sobre la petició de moratòria o condonació de la renda. En aquest cas, l’obligació de resposta és diferent segons l’arrendador sigui  és una gran forquilla, o una empresa o entitat pública d’habitatge o no ho sigui. .

En cas de gran tenidor, empresa o entitat pública d’habitatge o no ho sigui

(S’entendrà que un arrendador és gran tenidor quan es tracta d’una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans (exclosos garatges i trasters), o una superfície construïda de més de 1.500 m²).

L’arrendador/a tindrà dues opcions:

o    Reduir la renda al 50% durant el temps que duri l’estat d’alarma, així com de les mensualitats següents, fins a un màxim de 4 mesos, si a la finalització de l’estat d’alarma continués la situació de vulnerabilitat provocada a causa del *COVID-19, o

o    Concedir una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia, que s’aplicarà de manera automàtica igualment durant l’estat d’alarma i fins a 4 mesos després de la seva finalització, si contínua la situació de vulnerabilitat. En aquest cas, el pagament s’ajornarà a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia. L’ajornament no generarà interessos. Les rendes ajornades es retornarà en quotes mensuals fraccionades durant almenys tres anys  des que se superi el termini de reducció o moratòria, sempre que continuï vigent el contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

Aquesta moratòria i consegüent fraccionament de les quotes, s’aixecarà si l’arrendatari accedeix a les ajudes transitòries de finançament

Si el propietari no entra en la definició de gran tenidor ni es tracta d’una empresa o entitat encarregada de la gestió d’immobles:

Podrà acceptar de l’inquilí, voluntàriament, l’ajornament del pagament de la renda o la condonació total o parcial d’aquesta, si no s’hagués acordat res prèviament entre les parts. Però en aquest cas és totalment voluntari. És a dir, el propietari tindrà set dies laborables per a acceptar les condicions, però en cas de no acceptar l’ajornament o condonació (perquè, per exemple, no podia permetre-li-ho tampoc econòmicament), no està obligat a acceptar-la.

En aquest cas, si el propietari no l’accepta, l’inquilí vulnerable tindrà accés al programa d’ajudes de finançament regulades en el reial decret, com són les ajudes directes o un microcrèdit de l’ICO.

PROGRAMA D’AJUDES DE FINANÇAMENT DEL LLOGUER PER A INQUILÍ VULNERABLE: 

En cas que l’arrendador particular i l’inquilí vulnerable no arribin a un acord per a l’ajornament temporal o fraccionament ajornat del deute de la renda, aquest podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries de finançament per part de les entitats bancàries amb total cobertura de l’Estat (els microcrèdits sense interessos ni comissions):

 • Les ajudes podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de la renda de lloguer.
 • El termini de devolució serà de sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre i sense que, en cap cas, reporti cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.
 • Podran accedir tots aquells arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de l’expansió del *COVID-19. Els inquilins els propietaris dels quals siguin grans forquilles també poden accedir a aquestes ajudes.

AJUDA AL PAGAMENT DEL LLOGUER DE 900 EUROS

Si la llar  no es recupera de la  la seva situació de vulnerabilitat i no pot fer front a la devolució del préstec, podran accedir a una ajuda de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda arrendatícia o, en el seu cas, de fins al 100% del principal i interessos del préstec que s’hagi subscrit amb el que s’hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

Els requisits, quantia i gestió d’aquesta ajuda haurà de ser concretat per cada CCAA el passat 11 d’abril es va establir que el termini màxim per a la sol·licitud serà el 30 de setembre i el termini màxim de gaudi serà de 6 mesos però la Generalitat encara no ha regulat les condicions i requisits i manera de sol·licitar-la.LA PRÒRROGA DELS DOCUMENTS D’IDENTITAT. CADUCITAT DE L’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL: QUEDAN PRORROGADES? by joventut
Abril 14, 2020, 10:15 am
Filed under: Informació, Jurídica - Laboral, Participació

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, estableix en la seva disposició addicional tercera la suspensió dels terminis administratius i la disposició addicional quarta la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat.

En l’aplicació d’aquestes disposicions en els procediments d’estrangeria, s’han adoptat les següents mesures d’aplicació durant el període d’actual excepcionalitat:

Igualment es procedirà a suspendre, durant la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, els terminis de caducitat dels següents documents:

 • Manifestació de voluntat de presentar sol·licitud de protecció internacional.
 • Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional.
 • Document acreditatiu de la condició de sol·licitant de protecció internacional.

Els documents identitats que s’han de renovar a les Comissaries de Policia o hagin de demanar la targeta d’identitat es consideren prorrogats fins que s’aixequin aquestes mesures.

Pel que fa a les noves concessions i/o renovacions que disposen d’un mes des de la concessió de resolució per demanar la targeta d’identitat, el termini d’aquest mes es troba suspès el temps que durin les mesures excepcionals.

Per això, en cas de tenir cita a la comissaria per poder fer qualsevol d’aquests tràmits, llevat del cas que es pugui acreditar raons d’urgència, aquesta cita ha quedat suspesa.

Encara no s’ha acordat si s’ha de demanar nova cita o s’establirà qualsevol sistema de recuperació de les cites perdudes.

REVOCACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA I TREBALL

Pel que fa a la renovació de les autoritzacions de residència i treball la suspensió dels terminis administratius i la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat.

És a dir, que fins a l’aixecament de la suspensió no començaran a comptar els terminis de renovació.

Tot i així, és possible presentar les sol·licituds de renovació a través del portal de renovacions  https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/renovacion_telematica_extranjeria, disposant de certificat electrònic, o a través del registre electrònic central https://rec.redsara.es/registro

En cas de dubtes, podeu contactar amb l’Assessoria Jurídica-Laboral per a joves del Servei d’Informació Juvenil El Punt, a través del correu electrònic elpunt@santboi.cat