LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


INGRÉS MÍNIM VITAL. QUÈ ÉS? by joventut
Juny 8, 2020, 9:19 am
Filed under: Jurídica - Laboral

El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, estableix el requisits i condicions d’accés a la prestació per ingrés mínim vital que podrà sol·licitar-se a partir del pròxim 15 de juny:

 • REQUISITS SUBJECTIUS
 1. Formar part d’una unitat de convivència 
 2. Ser una persona sola amb edat compresa entre els  23 i 65 anys. No s’aplica aquest requisit d’edat a persones soles víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual
 3. Tant per a ser titular o per a computar com a beneficiari/a de la prestació per formar part d’una unitat de convivència és necessari tenir residència legal i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l’any immediatament anterior a la data de presentació de la sol·licitud.  El requisit de residència continuada  es considera interromput en cas d’estades fora del territori de més de 90 dies. 

S’exclou aquest requisit de residència continuada: a les sol·licituds formulada per de dones  víctimes de violència de gènere o  persones víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual i en el cas de menors nascut que siguin acollits o tutelats l’any de a sol.licitud.

     4. És necessari que la persona sol·licitant es trobi inscrita com a demandant d’ocupació i que hagi sol·licitat altres prestacions a les quals tingui dret.

 • LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA 

Per unitat de convivència, per norma s’entén les persones que convisquin en un domicili amb relació matrimonial o anàlogues i els seus familiars fins a segon grau d’afinitat i/o consanguinitat. 

En qualsevol cas, formaran unitat familiar independents les persones en procés de divorci i les dones víctimes de violència de gènere.   

 • REQUISIT OBJECTIU: LA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

Es podrà sol·licitar la prestació quan a l’any, s’ingressi una quantitat inferior, en almenys 10 euros,  a l’import  que es tindria dret a percebre,  segons la quantia del quadre que s’exposa en el punt següent.

Per a la determinació dels els ingressos no es tindran en compte les quantitats que s’hagin rebut en concepte de renda garantida de ciutadania ni les ajudes al pagament del lloguer. 

Els ingressos anuals que computaran seran els de l’any anterior a la sol·licitud però la norma preveu com a excepció que puguin tenir-se en compte els ingressos de l’any en curs per al cas de beneficiaris/ies que  no tinguin dret a prestacions ni subsidis de d’atur a les sol·licituds presentades abans del 31 de desembre de 2020. 

 • IMPORT DE LA PRESTACIÓ

L’import de la prestació és igual a l’import anual de la pensió no contributiva dividit en 12 mesos complementat en els següents percentatges segons la composició de la unitat familiar 

Situació familiar 

Renda mensual Límit Anual 
1 adult/a sol/a. 5.538 €  461,50 € 5.538
1 adult/a i 1 menor. 1,52   701,48 € 8.418
1 adult/a i 2 menors. 1,82  839,93 € 10.079
1 adult/a i 3 o més menors. 2,12 978,38 € 11.741
2 adults/es. 1,3 599,95 € 7.199
2 adults/es i 1 menor. 1,6  738,40 € 8.861
2 adults/es i 2 menors. 1,9 876,85 € 10.522
2 adult/a i 3 o més menors. 2,2 1.015,30 € 12.184
3 adults/es. 1,6 738,40 € 8.861
3 adults/es i 1 menor. 1,9 876,85 € 10.522
2 adult/a i 3 o més menors 2,2 1.015,30 € 12.184
3 adults/es. 1,9 876,85 € 10.522
3 adults/es i 1 menor. 2,2 1.015,30 € 12.184
Altres situacions 2,2 1.015,30 € 12.184

A la quantitat així calculada se li restarà les rendes i ingressos computables que rebi la persona beneficiària o els membres de la seva unitat familiar. Es a dir,  l’import de la prestació serà la diferencia entre aquesta quantia i els ingressos personals.

 • EXCLUSIONS 

No es consideraran en situació de vulnerabilitat econòmica, encara que compleixin els requisits de manca d’ingressos,  aquells/es que tinguin un patrimoni, exclòs l’habitatge habitual, superior a 16.614 €. En unitats familiars l’import del valor del patrimoni s’incrementa en percentatge del 1,4 al 2,2 segons la composició de la unitat familiar. 

Igualment quedaran excloses les persones i unitat de convivència en la qual qualsevol dels seus membres sigui administrador de dret d’una societat mercantil. 

 • COMPATIBILITATS

La prestació es declara compatible amb el treball per compte propi i aliè, però deixa a reglamentació posterior l’abast d’aquesta compatibilitat. 

La prestació és també compatible la Renda Garantida de Ciutadania. Per tant, es podrà completar les quanties  del prestació per mínim vital  amb aquesta.

 • INCOMPATIBILITATS

La prestació és incompatible amb l’assignació econòmica per fill/a menor a càrrec o amb discapacitat inferior al 33%. Aquesta prestació, a més,  desapareix  i només es manté per a aquells que ja la tinguin reconeguda prèviament  sense tenir dret a sol·licitar  l’ingrés mínim vital. 

 • NAIXEMENT DEL DRET, SOL·LICITUD I DURADA DE LA PRESTACIÓ: 

El dret a rebre la prestació neix des de la data de presentació de la sol·licitud sense perjudici d’aquelles  persones que  tinguin reconegut el dret a la prestació per fill a càrrec i aquesta  es transformi de manera automàtica. En aquest cas el dret a la prestació neix des de l’1 de juny.

L’encarregat de la gestió d’aquesta serà l’INSS i el termini de sol·licitud s’inicia el 15 de juny.

La prestació es percebrà  durant el temps que es mantinguin els requisits.


Feu un comentari so far
Deixa un comentariDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s%d bloggers like this: