LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA


AJUDES I PREVISIONS PEL PAGAMENT DEL LLOGUER DAVANT LA CRISI DE LA COVID19 by joventut
Mai 4, 2020, 10:06 am
Filed under: Habitatge, Jurídica - Laboral

Al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, publicat en el BOE de l’1 d’abril de 2020, s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

Entre les mesures  aprovades es troben les relatives al lloguer l’habitatge habitual per a persones que, a causa de les mesures de confinament  amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per a evitar la propagació de la COVID-19, es troben en una situació d’especial vulnerabilitat que els impedeixi afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

Per això la norma preveu:

 • La suspensió de llançaments durant sis mesos per a llars vulnerables sense alternativa habitacional.
 • Renovació automàtica dels contractes de lloguer que vencin des de l’entrada en vigor d’aquesta norma i en els dos mesos següents després de finalitzar l’estat d’alarma. La pròrroga serà de sis mesos i en ella es mantindran els termes i condicions del contracte en vigor.
 • Moratòria automàtica en el pagament de la seva renda per a aquells inquilins en situació de vulnerabilitat i l’arrendador de la qual sigui una gran tenidor d’habitatge (de més de 10 immobles).
 • Nova línia d’avals amb garantia de l’Estat, que permetrà cobrir el pagament de fins a sis mesos de lloguer, per a tot aquell arrendatari que es trobi en una situació de vulnerabilitat a conseqüència del covid-19.

La SITUACIÓ D’ESPECIAL VULNERABILITAT a conseqüència de la covid-19

Podran acollir-se a les ajudes les persones que en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria es trobin:

 • En situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTE), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures.
 • si es tracta de treballadors per compte propi o assimilats, que hagin sofert una pèrdua substancial d’ingressos. MORATÒRIES I AJUDES  PER AL PAGAMENT DE LLOGUER ENFRONT LA CRISIS DE LA COVID-19
 • I a més compleixin,  en el mes anterior a la sol·licitud, algun dels següents requisits:

Amb caràcter general,  que els ingressos de la unitat familiar no superi el límit de 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (d’ara endavant IPREM), que per a 2020, És a dir, que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1613,52.

Aquest límit s’incrementarà en

0,1 vegades per cada fill a càrrec en la unitat familiar.

0,15 vegades per fill a càrrec en cas d’unitat familiar monoparental.

0,1 vegades per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

4 vegades, perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec, en el cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral.

5 vegades en el cas que l’arrendatari sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral.

 • Que el lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, sigui superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets del conjunt dels membres de la unitat familiar.

Les despeses i subministraments bàsics inclouen el cost d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, els serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, de l’habitatge habitual llogat  si són a càrrec de l’inquilí segons el contracte.

 • Que l’inquilí, o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que viva en l’habitatge llogat, no sigui propietària o usufructuària d’un habitatge a Espanya tret que:

– es tracti d’una part alíquota d’un habitatge que s’hagi heretat

– o es tracti d’un habitatge de la qual no es disposa per tenir decideixo l’ús i gaudi en un procediment de separació o divorci o qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat.

– quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

COM S’ACREDITEN EL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER CONSIDERAT PERSONA O UNITAT FAMILIAR EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT? 

A) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

B) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat/da.

C) Nombre de persones que habiten en l’habitatge habitual: llibre de família, certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades en l’habitatge als sis mesos anteriors. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.

D) La titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

Si per motius relacionats amb l’actual situació de la *COVID-19 no es pot aportar algun dels documents fins ara indicats, podrà substituir-se amb una DECLARACIÓ RESPONSABLE que inclogui la justificació expressa dels motius que impedeixen tal aportació. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, el sol·licitant de la moratòria disposarà del termini d’un mes

QUIN TERMINI HI HA PER A SOL·LICITAR LA MORATÒRIA O LA CONDONACIÓ DE LES QUOTES? Termini obert

COM ES SOL·LICITA?

S’haurà de demanar expressament  per escrit o qualsevol altre mitjà pel qual es pugui acreditar a l’arrendador  acompanyant la documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat social i en cas de no poder accedir a ella, manifestat per declaració responsable que es compleixen els requisits i que s’acreditaran en el termini d’un mes des de la sol·licitud.

Cal tenir en compte que la norma preveu un sistema de sanció per al cas que  es verifiqui que aquests requisits no es complien.

RESPOSTA DE L’ARRENDADOR:

En qualsevol cas l’arrendador donarà una resposta en 7 dies sobre la petició de moratòria o condonació de la renda. En aquest cas, l’obligació de resposta és diferent segons l’arrendador sigui  és una gran forquilla, o una empresa o entitat pública d’habitatge o no ho sigui. .

En cas de gran tenidor, empresa o entitat pública d’habitatge o no ho sigui

(S’entendrà que un arrendador és gran tenidor quan es tracta d’una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans (exclosos garatges i trasters), o una superfície construïda de més de 1.500 m²).

L’arrendador/a tindrà dues opcions:

o    Reduir la renda al 50% durant el temps que duri l’estat d’alarma, així com de les mensualitats següents, fins a un màxim de 4 mesos, si a la finalització de l’estat d’alarma continués la situació de vulnerabilitat provocada a causa del *COVID-19, o

o    Concedir una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia, que s’aplicarà de manera automàtica igualment durant l’estat d’alarma i fins a 4 mesos després de la seva finalització, si contínua la situació de vulnerabilitat. En aquest cas, el pagament s’ajornarà a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia. L’ajornament no generarà interessos. Les rendes ajornades es retornarà en quotes mensuals fraccionades durant almenys tres anys  des que se superi el termini de reducció o moratòria, sempre que continuï vigent el contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues.

Aquesta moratòria i consegüent fraccionament de les quotes, s’aixecarà si l’arrendatari accedeix a les ajudes transitòries de finançament

Si el propietari no entra en la definició de gran tenidor ni es tracta d’una empresa o entitat encarregada de la gestió d’immobles:

Podrà acceptar de l’inquilí, voluntàriament, l’ajornament del pagament de la renda o la condonació total o parcial d’aquesta, si no s’hagués acordat res prèviament entre les parts. Però en aquest cas és totalment voluntari. És a dir, el propietari tindrà set dies laborables per a acceptar les condicions, però en cas de no acceptar l’ajornament o condonació (perquè, per exemple, no podia permetre-li-ho tampoc econòmicament), no està obligat a acceptar-la.

En aquest cas, si el propietari no l’accepta, l’inquilí vulnerable tindrà accés al programa d’ajudes de finançament regulades en el reial decret, com són les ajudes directes o un microcrèdit de l’ICO.

PROGRAMA D’AJUDES DE FINANÇAMENT DEL LLOGUER PER A INQUILÍ VULNERABLE: 

En cas que l’arrendador particular i l’inquilí vulnerable no arribin a un acord per a l’ajornament temporal o fraccionament ajornat del deute de la renda, aquest podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries de finançament per part de les entitats bancàries amb total cobertura de l’Estat (els microcrèdits sense interessos ni comissions):

 • Les ajudes podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de la renda de lloguer.
 • El termini de devolució serà de sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre i sense que, en cap cas, reporti cap mena de despeses i interessos per al sol·licitant.
 • Podran accedir tots aquells arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de l’expansió del *COVID-19. Els inquilins els propietaris dels quals siguin grans forquilles també poden accedir a aquestes ajudes.

AJUDA AL PAGAMENT DEL LLOGUER DE 900 EUROS

Si la llar  no es recupera de la  la seva situació de vulnerabilitat i no pot fer front a la devolució del préstec, podran accedir a una ajuda de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% de la renda arrendatícia o, en el seu cas, de fins al 100% del principal i interessos del préstec que s’hagi subscrit amb el que s’hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

Els requisits, quantia i gestió d’aquesta ajuda haurà de ser concretat per cada CCAA el passat 11 d’abril es va establir que el termini màxim per a la sol·licitud serà el 30 de setembre i el termini màxim de gaudi serà de 6 mesos però la Generalitat encara no ha regulat les condicions i requisits i manera de sol·licitar-la.


Feu un comentari so far
Deixa un comentariDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s%d bloggers like this: